Przetargi.pl
Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-221 Opole, Wodociągowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 54 14 200 , fax. 77 54 14 237
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu
  Wodociągowa 4
  45-221 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 54 14 200, fax. 77 54 14 237
  REGON: 00029430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie całodobowego transportu sanitarnego pacjentów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług transportu sanitarnego pacjentów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu z podziałem na 3 zadania (pakiety). Wykonawca może złożyć ofertę zarówno na wszystkie pakiety, jak i na każdy wybrany przez siebie pakiet oddzielnie. Wykonawca realizując zamówienie w ramach poszczególnych pakietów zobligowany jest do dysponowania środkami transportu sanitarnego, posiadającymi niezbędne wyposażenie oraz odpowiadającymi wszelkim wymaganiom, w tym technicznym i higienicznym, określonych przepisami prawa. 4. Wymagany skład osobowy, realizujących przedmiotowe usługi w poszczególnych zespołach to: Pakiet nr 1 - Zespół Specjalistyczny „S” – co najmniej 3 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarza systemu, oraz pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w miejscu określonym niezwłocznie – tryb CITO – tj. w czasie nie dłuższym niż do max 30 minut od momentu zgłoszenia (Zespół Specjalistyczny „S”) lub w godzinach ustalonych z koordynatorem zleceń Zamawiającego w przypadku transportów planowych. Pakiet nr 2 – Zespół Podstawowy „P” – co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w miejscu określonym w zleceniu lekarskim, w czasie nie dłuższym niż do max. 60 minut od zgłoszenia (Zespół Podstawowy „P”). Pakiet nr 3 – Zespół Transportowy „T” – dwie osoby, w tym co najmniej 1 uprawnioną do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w miejscu określonym w zleceniu lekarskim, w czasie nie dłuższym niż do max. 60 minut od zgłoszenia (Zespół Transportowy „T”)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach