Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO -ETAP II

Gmina Jastrzębia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 384 05 05 , fax. 48 384 05 04
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrzębia
  Jastrzębia 110
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 384 05 05, fax. 48 384 05 04
  REGON: 67022375800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO -ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg będących w zarządzie Gminy Jastrzębia. Zamówienie obejmuje: a) Część A: zakup usług remontowych (naprawa nawierzchni jezdni, odtworzenie rowów, wykonanie przepustów, umocnienie rowów płytami ażurowymi); b) Część B: zakup materiałów (dostawa kruszywa, dostawa i montaż znaków drogowych); c) Część C: zakup usług pozostałych (profilowanie nawierzchni równiarką, roboty ziemne, usunięcie karp). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz STWiOR. 3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: - wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia polegających na wykonywaniu prac fizycznych oraz operatorów sprzętu (z wyjątkiem obsługi geodezyjnej), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w §12 projektu umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Jeżeli w SIWZ lub załącznikach do SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi o parametrach nie gorszych niż wskazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach