Przetargi.pl
USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Jastrzębia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-631 Jastrzębia, Jastrzębia
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 384 05 05 , fax. 48 384 05 04
 • Data zamieszczenia: 2021-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jastrzębia
  Jastrzębia 110
  26-631 Jastrzębia, woj. mazowieckie
  tel. 48 384 05 05, fax. 48 384 05 04
  REGON: 67022375800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastrzebia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE ZAMAWIAJĄCEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg będących w zarządzie Gminy Jastrzębia. Zamówienie obejmuje- zakup usług remontowych, (remonty nawierzchni jezdni, poboczy)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach