Przetargi.pl
Usługi utrzymania czystości w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w części wystawienniczej oraz części biurowej w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-374 Gdynia, ul. Zawiszy Czarnego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +4858 620 13 81 , fax. +4858 620 13 85
 • Data zamieszczenia: 2020-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  ul. Zawiszy Czarnego 1 B
  81-374 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. +4858 620 13 81, fax. +4858 620 13 85
  REGON: 22036232000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeummw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi utrzymania czystości w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w części wystawienniczej oraz części biurowej w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania czystości w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w części wystawienniczej oraz części biurowej w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2022 r. 2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujące dni: od wtorku do niedzieli oraz w dni świąt państwowych ważnych dla MON, tj. 3 maja, 28 czerwca, 15 sierpnia, 11 i 28 listopada. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin pracy Muzeum, o czym Wykonawca zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był realizowany minimum przez 3 osoby wykonujące bezpośrednio prace w obiekcie. Zakres obowiązków powinien być przyporządkowany na stałe dla każdej z w/w osób w zakresie (przykładowo): - obsługa szatni, - obsługa porannego i popołudniowego sprzątania biur (poniedziałek – piątek, minimum 4h) plus obsługa popołudniowego sprzątania ekspozycji – 3h, - interwencyjne sprzątanie ekspozycji od wtorku do niedzieli (w godzinach otwarcia dla zwiedzających). 4. Podział prac powinien być stały (uzgodniony z Zamawiającym). Zmiany dopuszczalne są tylko w uzasadnionych przypadkach. 5. Zamawiający wymaga ustanowienia osoby do nadzoru personelu Wykonawcy, która będzie dostępna w godzinach pracy objętych umową. 6. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie 3.000 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty, zgodnie z wzorem stanowiący załącznik do siwz, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, w/w oświadczenie /dokumenty składa każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach