Przetargi.pl
usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3260100, 3221576 , fax. 583 221 576
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 55
  80-180 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3260100, 3221576, fax. 583 221 576
  REGON: 19004288000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Gminy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługi usuwania i transportu ścieków przemysłowych z Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90410000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 9.000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie w zakresie odbioru ścieków (podstawa art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 tekst jednolity)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach