Przetargi.pl
usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021

„Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-802 Gdańsk, Gradowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 300 08 42, , fax. 58 742 15 13
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: „Hevelianum" Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdańska
  Gradowa 6
  80-802 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 300 08 42, , fax. 58 742 15 13
  REGON: 19057266000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hevelianum.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku, w latach 2019-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania zieleni i czystości parku pofortecznego, na terenie Hevelianum w Gdańsku w latach 2019-2021. 2. Zamówienie obejmuje w szczególności: 1) prace ogrodnicze związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni parkowej. 2) prace pielęgnacyjne związane z prowadzeniem gospodarki drzewostanem. 3) prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości w parku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77313000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach