Przetargi.pl
Usługi transportu medycznego, realizowane na rzecz szpitala i ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi

Zakład Karny nr 2 w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 93-161 Łódź, J. I. Kraszewskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
 • Data zamieszczenia: 2019-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny nr 2 w Łodzi
  J. I. Kraszewskiego 1/5
  93-161 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 675 06 01, , fax. 42 675 06 11
  REGON: 32009300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny nr 2 w Łodzi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu medycznego, realizowane na rzecz szpitala i ambulatorium Zakładu Karnego nr 2 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług transportu medycznego wraz z opieką medyczną zleconych zgodnie z potrzebami Zamawiającego w następujących zakresach: a) przewóz chorych wymagających konsultacji lub wykonania badania diagnostycznego w poza więziennej służbie zdrowia; b) przewóz chorych do innego zakładu opieki zdrowotnej w celu kontynuowania leczenia; c) transport chorych niezdolnych do korzystania z służbowego transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu; Część nr 1 –Transport medyczny z zespołem specjalistycznym z lekarzem, wykonywany ambulansem sanitarnym wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwy dla specjalistycznego zespołu wyjazdowego (S) Część nr 2- Transport medyczny z lekarzem, wykonywany ambulansem sanitarnym wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwych dla podstawowego zespołu wyjazdowego (PL), Część nr 3- Transport medyczny z ratownikiem medycznym, wykonywany ambulansem sanitarnym wyposażonym w sprzęt medyczny i zestaw leków właściwych dla podstawowego zespołu wyjazdowego (P), Część nr 4- Transport sanitarny z sanitariuszem, wykonywany ambulansem sanitarnym (T),
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach