Przetargi.pl
Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Stanisława Dubois
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 190 359 , fax. 774 104 841
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa
  ul. Stanisława Dubois 3
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 774 190 359, fax. 774 104 841
  REGON: 52451300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.namyslow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 60112000-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług autobusem w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Namysłów na linii: I trasa: Namysłów – Brzezinka – Namysłów, II trasa: Namysłów – Brzozowiec – Namysłów, III trasa: Namysłów – Woskowice Małe – Namysłów. Trzy kursy dziennie w dni robocze wolne od nauki szkolnej. Godziny kursowania zostaną uzgodnione przed podpisaniem umowy. Trasy przejazdu: 1. Kierunek Brzezinka Namysłów, Józefków skrzyżowanie, Objazda, Kowalowice, Smogorzów, Głuszyna, Brzezinki, Głuszyna, Smogorzów, Kowalowice, Objazda, Józefków skrzyżowanie, Namysłów. 2. Kierunek Brzozowiec Namysłów, Smarchowice Śląskie, Niwki, Przeczów, Mikowice, Brzozowiec OSP, Ligota Książęca, Minkowskie, Żaba skrzyżowanie, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Namysłów. 3. Kierunek Woskowice Małe Namysłów, Kamienna, Rychnów, Bukowa Śląska, Igłowice, Woskowice Małe, Igłowice, Bukowa Śląska, Rychnów, Kamienna, Namysłów. Przewóz osób powinien odbywać się na podstawie wydanych biletów. Koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją biletów ponosi Wykonawca. Przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 z późn. zm. ). Pojazdy służące do przewozu osób muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz muszą spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego. W przypadku awarii autobusu Wykonawca musi posiadać możliwość natychmiastowego wprowadzenia autobusu zastępczego spełniającego w/w wymagania w taki sposób, by nie powodować opóźnień na innych trasach. Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i posiadania mienia – w zakresie przewozu osób na terenie kraju. Ubezpieczenie musi posiadać szkodę na osobie. 3.2 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), osób realizujących czynności w ramach przedmiotu umowy, tj.: przewóz osób, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.). Wymagania określające w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do siwz. 3.3 Zamawiający wymaga przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 3.4 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w siwz i ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie krajowego transportu drogowego osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach