Przetargi.pl
Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75-901 Koszalin, 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95 , fax. 261 45 62 44
 • Data zamieszczenia: 2017-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  4 Marca 3
  75-901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 261 45 68 15, 261 45 61 95, fax. 261 45 62 44
  REGON: 33120312800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.17wog.wp.mil.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie przewozu osób na trasach krajowych dla potrzeb 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu w Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie, opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa: a) ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 tekst jednolity z późn. zm.); b) ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z test jednolity późn. zm.); c) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.); d) ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r., poz. 600 – tekst jednolity z późn. zm.). 3. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) planowana ilość (szacowana) kilometrów do przejechania w trakcie trwania umowy to 103.040 km (sto trzy tysiące czterdzieści kilometrów). 2) realizacja zamówienia ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się zapewnić sprawny, terminowy i bezpieczny transport żołnierzy i pracowników wojska do ośrodków szkolenia poligonowego, wojskowych ośrodków szkoleniowych, na strzelnice, miejsc zabezpieczenia uroczystości wojskowych oraz odpraw, a także w inne miejsca oraz z powrotem – zgodnie z potrzebami Zamawiającego lub jednostek na jego zaopatrzeniu. 3) Wykonawca zapewni środki transportu (autobusy) wraz z kierowcą (w przypadku przewozów osób na trasach powyżej 400 km Wykonawca zapewnia co najmniej dwóch kierowców w pojeździe) do przewozu od 10 do 150 osób, a w sytuacjach szczególnych do 250 osób w jednym kursie. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej 5 autobusów. 4) Usługa winna być wykonywana sprawnymi technicznie autobusami, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, systemy ABS i ESP (lub inne systemy elektronicznej stabilizacji pojazdu), sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz posiadającymi aktualne okresowe badania techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW środkami transportu. 5) Usługa winna być realizowana przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia, w takiej ilości oraz dyspozycji, aby dany przewóz (transport) był wykonywany bez postojów (bez przerw) – zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowców, z uwzględnieniem, że wykonanie usługi transportowej obejmuje przewóz osób na wskazanej trasie w jedną lub obie strony, a przerwy w podróży mogą wynikać jedynie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 4. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: - Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w Zezwolenia lub licencji ważnej przez cały okres trwania umowy (w przypadku gdy w/w dokument traci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 uPzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wypełniony formularz oferty - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 3. w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba (y) inna (e) niż upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 4. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach