Przetargi.pl
Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 75901 Koszalin, ul. 4 Marca
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95 , fax. 94 3456244
 • Data zamieszczenia: 2016-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. 4 Marca
  75901 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 345 68 15; 94 345 61 95, fax. 94 3456244
  REGON: 33120312800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w zakresie przewozu osób na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie przewozu osób na trasach krajowych dla potrzeb 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie oraz jednostek wojskowych i instytucji będących na jego zaopatrzeniu w Koszalinie, Kołobrzegu i Darłowie, opisanej w załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 2.Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z przepisami obowiązującego prawa: a)ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414); b)ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.); c)ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1155 z późn. zm.). 3. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia: 1) planowana ilość (szacowana) kilometrów do przejechania w trakcie trwania umowy to 116.612 km. 2) realizacja zamówienia ma na celu zabezpieczenie działalności szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek i instytucji usytuowanych w powyższych lokalizacjach. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się zapewnić sprawny, terminowy i bezpieczny transport żołnierzy i pracowników wojska do ośrodków szkolenia poligonowego, wojskowych ośrodków szkoleniowych, na strzelnice, miejsc zabezpieczenia uroczystości wojskowych oraz odpraw, a także w inne miejsca oraz z powrotem – zgodnie z potrzebami Zamawiającego lub jednostek na jego zaopatrzeniu. 3) Wykonawca zapewni środki transportu wraz z kierowcą (w przypadku przewozów osób na trasach powyżej 400 km Wykonawca zapewnia co najmniej dwóch kierowców w pojeździe) do przewozu od 10 do 150 osób, a w sytuacjach szczególnych do 250 osób w jednym kursie. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej 5 autobusów. 4) Usługa winna być wykonywana sprawnymi technicznie autobusami, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, systemy ABS i ESP (lub inne systemy elektronicznej stabilizacji pojazdu), sprawną klimatyzację i ogrzewanie oraz posiadającymi aktualne okresowe badania techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW środkami transportu oraz pojazdów spełniających normę emisji spalin min. EURO 5 (posiadanie pojazdów spełniających normę emisji spalin min. EURO 5 stanowi KRYTERIUM OCENY OFERT). 5) Usługa winna być realizowana przez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia, w takiej ilości oraz dyspozycji, aby dany przewóz (transport) był wykonywany bez postojów (bez przerw) – zgodnie z obowiązującymi przepisami o czasie pracy kierowców, z uwzględnieniem, że wykonanie usługi transportowej obejmuje przewóz osób na wskazanej trasie w jedną lub obie strony, a przerwy w podróży mogą wynikać jedynie z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego. 4. Na zamówienie zostanie podpisana umowa. Istotne postanowienia umowy – projekt umowy stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60170000-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach