Przetargi.pl
Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021, organizowane przez Gminę Krzeszowice

Urząd Miejski w Krzeszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-065 Krzeszowice, Grunwaldzka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 520 855 , fax. 122 520 802
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Krzeszowicach
  Grunwaldzka 4
  32-065 Krzeszowice, woj. małopolskie
  tel. 122 520 855, fax. 122 520 802
  REGON: 52690800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,313263,2019.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021, organizowane przez Gminę Krzeszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oraz odwozu do miejsca zamieszkania w roku szkolnym 2020/2021, organizowane przez Gminę Krzeszowice. 2) Wymieniona w pkt. 1 usługa organizowana jest w całości przez gminę Krzeszowice. 3) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół lub placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 4) Dowóz dzieci do szkół i placówek odbywać się będzie w godzinach porannych, odbiór dzieci w godzinach popołudniowych. 5) Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części opisane poniżej: • Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Krakowie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania (2 trasy). • Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Trzebini, Chrzanowie i Jaworznie oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania (2 trasy). • Część III: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w Olkuszu i Wolbromiu oraz odwóz uczniów do miejsca zamieszkania. 6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymagania dotyczące świadczenia usługi przedstawia Część II i III specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 2200 t.j.);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKONAWCA, SKŁADAJĄC OFERTĘ PRZEDŁOŻY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9 niniejszej SIWZ – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ:  W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w pkt. 10 niniejszej SIWZ - sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ:  W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez Pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 13 SIWZ, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika/*jeśli dotyczy/; 5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/*jeśli dotyczy/; 6. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia/*jeśli dotyczy/.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach