Przetargi.pl
Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021

Gmina Boniewo ogłasza przetarg

 • Adres: 87-851 Boniewo, Szkolna
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 284 01 81, , fax. 54 284 06 71
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boniewo
  Szkolna 28
  87-851 Boniewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 284 01 81, , fax. 54 284 06 71
  REGON: 91086680900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.boniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi transportowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 w zakresie : 1.Przewóz autobusami na terenie Gminy Boniewo dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół w Boniewie w godzinach rannych oraz popołudniowych zgodnie z planem rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć szkolnych na trasach uzgodnionych z Dyrektorem Zespołu Szkół w Boniewie. 2. Zapewnienie transportu dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 na zawody sportowe, konkursy , występy i pokazy artystyczne poza teren Gminy Boniewo. 3..Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum dwóch opiekunów przewożonych dzieci ( minimum jeden opiekun w autobusie). 4. Kierowca autobusu nie może pełnić funkcji opiekuna. Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) kierowców autobusów/ nie dotyczy kierowców prowadzących własną działalność w tym zakresie/ oraz opiekunów w autobusach/autokarach .Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie przedłożonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach