Przetargi.pl
usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków , przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.

Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 92-230 Łódź, al. Piłsudskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (42) 674 77 14 , fax. (42) 6749398
 • Data zamieszczenia: 2019-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  al. Piłsudskiego 150
  92-230 Łódź, woj. łódzkie
  tel. (42) 674 77 14, fax. (42) 6749398
  REGON: 47169132100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wtbs.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków , przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych budynków, przyległych terenów zewnętrznych nieruchomości oraz pielęgnacji i sprzątania terenów zielonych nieruchomości własnych oraz pomieszczeń biurowych Widzewskiego TBS Sp. z o.o. a) powierzchnia wewnętrzna budynków : 14773 m2 b) powierzchnia na zewnątrz nieruchomości: 31895 m2 c) powierzchnia terenów zielonych : 42774 m2 Wykaz budynków, powierzchni wewnętrznych, przyległych terenów zewnętrznych, terenów zielonych oraz pomieszczeń biurowych wraz z ich powierzchniami stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku Nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.000,00 zł, (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł) 2. Wadium należy wnieść nie później niż przed terminem składania ofert. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Widzewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. prowadzony w BGK oddział w Łodzi nr 21 1130 1163 0800 0000 0004 7307 4. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu pieniędzy na ww. rachunek. 5. Dowód wpłaty wadium w pieniądzu (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność) należy złożyć w kopercie łącznie z formularzem oferty i załącznikami. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) - dokument należy wystawić na zamawiającego i: - kserokopię dokumentu (poświadczonego za zgodność) złożyć w kopercie łącznie z Formularzem ofertowym i załącznikami oraz - oryginał dokumentu należy składać w Sekretariacie Widzewskiego TBS Sp. z o.o. w Łodzi, Al. Piłsudskiego 150/152, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00. 7. Wadium wnoszone w formach opisanych w pkt 12.3. SIWZ musi gwarantować zamawiającemu realizację ustawowych uprawnień opisanych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wniesione wadium musi być ważne w terminie związania ofertą. 9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium zostanie odrzucona z postępowania. 10. Zwrot wadium będzie dokonany w trybie przewidzianym art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co Wykonawcy składający ofertę w postępowaniu, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 uPzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach