Przetargi.pl
Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3883828 , fax. 041 3883877
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Żeromskiego 28 28
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3883828, fax. 041 3883877
  REGON: 00030429500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi serwisowe wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór autorski wraz z usługami serwisowymi umożliwiającymi bieżącą eksploatację medycznego systemu informatycznego Eskulap oraz Impuls Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 (części od 1-6) stanowiącym integralne części wzoru umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722500002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach