Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz mobilnego dostępu do sieci Internet dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-620 Kielce, ul. Oskara Kolberga 4
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 3457496, 041 3671611
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
  ul. Oskara Kolberga 4 4
  25-620 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 3457496, 041 3671611
  REGON: 29114910400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupkielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz mobilnego dostępu do sieci Internet dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz mobilnego dostępu do sieci Internet dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej przez okres 24 miesięcy, dostawa 11 sztuk aparatów telefonicznych wraz z kartami SIM, świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet przez okres 23 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 645120005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pupkielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną