Przetargi.pl
Usługi publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmujacym obszar całego woj. warmińsko-mazurskiego w 2020 r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-448 Olsztyn, Głowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 524-88-04, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
  Głowackiego 6
  10-448 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 524-88-04, , fax. -
  REGON: 36784953800106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmujacym obszar całego woj. warmińsko-mazurskiego w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi publikacji ogłoszeń, komunikatów i informacji w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego woj. Warmińsko-mazurskiego w 2020 r.. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : 1) publikowanie ogłoszeń, komunikatów i informacji (zwanych dalej ogłoszeniami) o sprzedaży i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 2) publikowanie ogłoszeń, komunikatów i informacji (zwanych dalej ogłoszeniami) o sprzedaży i dzierżawie ruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz majątku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, - w dzienniku prasowym o zasięgu obejmującym obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego oraz innych publikacji w prasie. 2) Szacunkowa powierzchnia ogłoszeń w całym okresie zamówienia wynosi 29 600 cm2 dla KOWR Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, woj. warmińsko – mazurskie 3. Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, maszyn i urządzeń. 4. Uprawnionymi do przesyłania ogłoszeń do publikacji jest Oddział Terenowy KOWR w Olsztynie jako Zamawiający. 5. Drukowane Loga muszą być zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej KOWR, która stanowi zał. Nr 5 do SIWZ, a Wykonawca do spełniania następujących warunków: 1) ogłoszenia publikowane będą czarno – białe – 8 tys. cm2 oraz w kolorze – 21 600 cm2, w ramce, w nagłówku ramki logo KOWR (logo poziome centrowane w poziomie, odległość od brzegów publikacji z prawej i lewej strony zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej KOWR; 2) rodzaj czcionki dla tekstu ogłoszenia: a) nagłówek na zielonym (lub szarym 65%) pasku, Ebrima Regular, wersaliki, centrowane w kontrze, b) nazwa jednostki: czcionka Ebrima Regular, wersaliki, kolor czarny c) teksty zwykły: Ebrima Regular, kolor czarny, d) wyróżnienia: w tekście Ebrima Regular, kolor czarny, e) dane adresowe: Ebrima Regular, kolor czarny, należy pamiętać o wyróżnieniu wersalikami skrótów ul., tel., f) wyróżnienia w harmonogramie: Ebrima Regular, podkreślona, kolor czarny, wyróżnienia wskazane będą przez Zamawiającego;” 3) dzień publikacji: dzień tygodnia dowolnie wybrany przez Zamawiającego. 6. Treść ogłoszeń będzie przesyłana do Wykonawcy faxem lub pocztą e-mail na trzy dni przed dniem publikacji, albo odbierana bezpośrednio przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 SIWZ. 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub jego kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach