Przetargi.pl
Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki

Gmina Rudniki ogłasza przetarg

 • Adres: 46-325 Rudniki, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35-95-072 , fax. 343 595 013
 • Data zamieszczenia: 2021-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rudniki
  Wojska Polskiego 12A
  46-325 Rudniki, woj. opolskie
  tel. 34 35-95-072, fax. 343 595 013
  REGON: 15139858600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudniki.pl; www.bip.rudniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Rudniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na liniach komunikacji gminnej na terenie gminy Rudniki, rocznie w wielkości średni 52 215,40 wkm z możliwością zastosowania prawa opcji zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia maksymalnie o +/-10% wkm. 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Wykonawca będzie świadczył usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych a) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna b) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica – Łazy – Młyny - Rudniki c) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów d) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki e) Linia Nr 5: Mirowszczyzana - Młyny – Rudniki 2. Dzienna liczba kursów wynosi: 1) Linia Nr 1: Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (to znaczy tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 2) Linia Nr 2: Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica – Łazy – Młyny - Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 3) Linia Nr 3: Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy (tzn. tam i z powrotem) 4) Linia Nr 4: Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki kursuje w dni nauki szkolnej (S) – 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 5) Linia Nr 5: Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt (D) - 2 kursy ( tzn. tam i z powrotem) 3. Przewidywane godziny odjazdów 1) Borek - Bobrowa - Cieciułów - Jaworzno - Julianpol – Mirowszczyzna Wg rozkładu jazdy: Borek 720 D; 1400 S Mirowszczyzna 1245 D; 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 17 107,20 2) Jelonki - Żytniów - Chwiły - Faustianka - Porąbki - Kuźnica - Łazy – Młyny - Rudniki Wg rozkładu jazdy: Jelonki 720 D 1405 S Rudniki 1245 D 1435 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 15 724,80 3) Rudniki - Janinów - Odcinek – Dalachów Wg rozkładu jazdy: Rudniki 730 D 1420 S Dalachów 1255 D 1445 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 11 491,2 4) Bobrowa - Cieciułów - Żytniów – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Bobrowa 640 S Rudniki 1540 S Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 4 413,20 5) Mirowszczyzna - Młyny – Rudniki Wg rozkładu jazdy: Mirowszczyzna 755 D Rudniki 1230 D Szacunkowa wielkość zadania wyrażona w wozokilometrach/rok – 3 479,0 2. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach – zmianę przebiegu linii komunikacyjnej, której przebieg określono w punkcie 1, na zasadach określonych w umowie. 3. Dopuszcza się – w uzasadnionych przypadkach i na zasadach określonych w umowie – zmianę w zakresie przystanków. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany przystanek został wyłączony z użytkowania lub jego właściciel (zarządzający) odmówił uzgodnienia zasad korzystania z danego obiektu. 4. Minimalna liczba miejsc siedzących (łącznie z kierowcą) w każdym autobusie skierowanym do realizacji zamówienia: co najmniej 20. 5. Szacowaną pracę eksploatacyjną, na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, przedstawi tabela stanowiąca załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia. 6. Maksymalny koszt świadczenia usług przewozowych na linii komunikacyjnej, o której mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1b do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 7. Rekompensatę Całkowitą, za świadczenie usług na liniach komunikacyjnych, o których mowa w punkcie 1, z podziałem na Okresy Rozliczeniowe, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1c do opisu przedmiotu zamówienia ( informacja zostanie uzupełniona na potrzeby przygotowania umowy z wybranym Wykonawcą). 8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia / zmniejszenia zamówienia z zastosowaniem prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust 5 ustawy Pzp. Prawem opcji jest możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wozokilometrów do 10 % szacowanych ( prognozowanych) kilometrów objętych zamówieniem podstawowym na warunkach zawartej umowy dla zamówienia podstawowego. Zaistnienie okoliczności, o której mowa wyżej, spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu tej umowy. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia potrzeby zwiększenia lub zmniejszenia ilości wozokilometrów. Do rozliczenia zamówienia w ramach prawa opcji będzie stosowana cena za 1 wzkm wynikająca z kalkulacji cenowej wykonawcy do zamówienia podstawowego. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zadania tj.: kierowanie autobusami w trakcie realizacji przewozu osób na liniach 1,2,3,4,5 zwane dalej „pracownikami”, w okresie realizacji niniejszej umowy zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm. )– szczegółowo opisany w pkt 23 SIWZ. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 10. Usługa transportu zbiorowego będzie dostępna dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach