Przetargi.pl
Usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej (aparatów RTG, systemu SPCT/CT)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej ogłasza przetarg

 • Adres: 54-049 Wrocław, Gen. A. E. Fieldorfa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 306 44 19 , fax. 71 306 48 67
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
  Gen. A. E. Fieldorfa 2
  54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 306 44 19, fax. 71 306 48 67
  REGON: 00632038400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej (aparatów RTG, systemu SPCT/CT)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej (aparatów RTG, systemu SPCT/CT), według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 4 Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Miejsce wykonywania ww. usługi – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 4. Wspólny słownik zamówień (CPV): 50421200-4: Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego CPV uzupełniające: IA22-2: Przegląd 5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy - dotyczy Zadania 1- Zadania 3 36 miesięcy - dotyczy Zadania 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie następnie załącznik do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) aktualny na dzień składania ofert – dokument lub oświadczenie potwierdzające autoryzację producenta na sprzęt wyspecyfikowany w „Formularzu cenowym” potwierdzające kryterium dodatkowe- dotyczy wszystkich Zadań. Brak potwierdzenia kryterium dodatkowego skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach