Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-345 Wrocław, ul. Komandorska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 80 493
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  ul. Komandorska 118/120
  53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 80 493
  REGON: 15310000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ue.wroc.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zał. nr 2 do SIWZ obejmującym części zwane zadaniami od Zadania I do Zadania XVI. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ oraz we załącznikach stanowiących integralną część SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ określa podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie sprzętu komputerowego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. W Formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ w tab. I Wykonawca winien wskazać modele sprzętu komputerowego spełniające wymagania Zamawiającego, które oferuje w danej części (zadaniu), poprzez podanie nazwy handlowej oferowanego sprzętu wraz z dokładnym opisem parametrów sprzętu i/lub podanie kodu producenta oferowanego modelu umożliwiającego jednoznaczną identyfikację oferowanego sprzętu. W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego sprzętu oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: a. wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, b. wypełnione i podpisane Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ – sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego zał. nr 3 do SIWZ, c. w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty dołączyć należy pełnomocnictwo (o którym mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału) w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, d. pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania tej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy (zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału). 2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną. 3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (czytelnym podpisem lub nieczytelnym podpisem wraz z imienną pieczątką podpisującego) przez osobę/y upoważniona/e do reprezentowania Wykonawcy – składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 4. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, np. w formie konsorcjum lub spółki cywilnej, Wykonawcy mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w przypadku przedłożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona poświadczona notarialnie). 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 7. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zgodnie z rozdz. XII pkt 8 SIWZ), przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, korzystając ze wzoru udostępnionego przez Zamawiającego stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której przynajmniej jeden z jej członków złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu, wypełniając zał. nr 5 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza kwadrat drugi („należymy do grupy kapitałowej”), natomiast w punkcie 2 – zgodnie ze swoim wyborem. Wykonawca należący do grupy kapitałowej, w ramach której żaden z jej członków nie złożył odrębnej oferty w niniejszym postępowaniu, wypełniając zał. nr 5 do SIWZ w punkcie 1 zaznacza kwadrat pierwszy („nie należymy do grupy kapitałowej”), natomiast punkt 2 wykreśla.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach