Przetargi.pl
Usługi pralnicze na bazie pralni Wykonawcy

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ogłasza przetarg

 • Adres: 09500 Gostynin, ul. Zalesie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 242 360 035, , fax. 242 358 090
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
  ul. Zalesie 1
  09500 Gostynin, woj. mazowieckie
  tel. 242 360 035, , fax. 242 358 090
  REGON: 291724000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.mdi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi pralnicze na bazie pralni Wykonawcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze na bazie pralni Wykonawcy, polegające na praniu wodnym i chemicznym bielizny szpitalnej, obejmującej w szczególności: bieliznę pościelową, (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, pokrowce na materace, poduszki), odzież pacjentów, odzież roboczą i ochronną, fartuchy, ręczniki, piżamy, materace, koce, pokrowce na sprzęt, worki, serwety oraz inną bieliznę szpitalną, z pełnym wykończeniem, tj. suszeniem, krochmaleniem, maglowaniem, prasowaniem, naprawianiem, odkażaniem oraz transportem, załadunkiem i rozładunkiem bezpośrednio do wymienionych poniżej oddziałów Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, w asortymencie i ilościach podanych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych bezwzględnie przestrzegając Zarządzeń i Zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz pozostałych wymagań dotyczących pralni. USŁUGA, O KTÓREJ MOWA BĘDZIE PROWADZONA W PRALNI WYKONAWCY. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ROZWIEZIENIA CZYSTEJ BIELIZNY BEZPOŚREDNIO NA ODDZIAŁY SZPITALNE ORAZ ODBIORU Z ODDZIAŁÓW BRUDNEJ BIELIZNY. Szacunkowa ilość bielizny oddanej do prania w okresie trwania umowy, tj. przez okres 12 miesięcy wyniesie ok. 65.000 kg, w tym szacunkowy tonaż asortymentu przeznaczonego do czyszczenia chemicznego wyniesie ok. 11.000 kg. Zamawiający zastrzega, że przewidywana ilość prania służy do obliczenia wartości szacunkowej zamówienia. Faktyczny zakres usługi uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego związany z ilością hospitalizowanych pacjentów, faktyczną ilość określać będą kwitariusze oddanej bielizny. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tytułu nie zrealizowania umowy w całości. Zamawiający żąda przedstawienia w ofercie walorów organizacyjno-technicznych oferowanego sposobu prania. Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis organizacyjno-techniczny oferowanego sposobu prania, w tym wykaz środków piorących używanych do prania bielizny szpitalnej oraz oświadczenie, że wymienione preparaty nie zawierają chloru ani jego związków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6.300,00 PLN na rachunek: BANK PKO BP SA O/GOSTYNIN II ROK W WARSZAWIE CK PŁOCK Nr: 82 1020 3974 0000 5902 0085 6252 do dnia 10.08.2017r. do godziny 08:30 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015r. poz.978 i 1240) 11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 11.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego, tj. do dnia 10.08.2017r. do godziny 8:30. Wykonawca nie może dokonać wpłaty wadium w formie gotówki w kasie Szpitala. 11.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 11.7. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 11.8. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. 11.9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt.11.9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Zaakceptowany przez wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ (Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym); 3) Zaakceptowany przez wykonawcę szczegółowy wykaz bielizny szpitalnej przeznaczonej do prania – załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym) ; 4) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ(Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym) ; 5) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym) 6) Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ (Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym) . 7) Opis organizacyjno – techniczny oferowanego sposobu prania, w tym wykaz środków piorących używanych do prania bielizny szpitalnej (Wykonawca składa wraz z formularzem ofertowym). 8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.spzoz-zalesie.mdi.pl informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ); 9) Dowód wniesienia wadium. 10) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 11) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – według załącznika nr 7 do SIWZ; 12) Oświadczenie, że wykonawca dysponuje pralnią, która spełnia warunki sanitarno – higieniczne umożliwiające pranie, dezynfekcję bielizny szpitalnej, ich sterylizację zgodnie z opracowanymi procedurami, w tym bielizny zabiegowej, zakaźnej oraz w zakresie transportu bielizny, oraz zachowanie reżimu sanitarno – higienicznego, oraz oświadczenie, że zakład spełnia podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralni i farbiarni (Dz. U. z 2000r., poz. 469), potwierdzoną opinią sanitarną Państwowego Inspektoratu Sanitarnego - według załącznika nr 11 do SIWZ; 13) Oświadczenie, że wykonawca będzie wykonywać usługę zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Zakładu Higieny w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitali oraz w oparciu o aktualne uprawnienia według załącznika nr 11 do SIWZ; 14) Oświadczenie, że wykonawca dysponuje oddzielnymi środkami do transportu brudnej i czystej bielizny lub środkami transportu posiadającymi szczególnie podzieloną komorę załadunkową na strefę czystą i brudną tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną według załącznika nr 11 do SIWZ; 15) Oświadczenie, że wykonawca będzie stosować środki piorąco – dezynfekujące nie zawierające chloru ani jego związków, dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w służbie zdrowia na terenie RP według załącznika nr 11 do SIWZ; 16) Oświadczenie, że pralnia świadcząca usługi posiada opracowane procedury w zakresie przyjmowania, transportu, prania i dezynfekcji bielizny oraz czyszczenia i dezynfekcji całego wyposażenia powierzchni pomieszczeń pralni oraz higieny pracownika w zakresie antyseptyki i stosowania środków ochrony osobistej i, że będą one w razie potrzeby przedstawione do wglądu uprawnionemu pracownikowi szpitala według załącznika nr 11 do SIWZ; 17) Oświadczenie, że Wykonawca posiada agregat do czyszczenia chemicznego oraz komorę do dezynfekcji koców, poduszek, kołder i materaców. Komora i agregat znajduje się w miejscu wykonywania usługi według załącznika nr 8 do SIWZ; 18) Oświadczenie, że pralnia, w której będzie realizowana usługa dla Zamawiającego posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie usług prania, dezynfekcji, czyszczenia chemicznego, suszenia i prasowania/maglowania, a także renowacji i kompletowania wraz z transportem dla podmiotów leczniczych według załącznika nr 9 do SIWZ; 19) Oświadczenie, że na wypadek awarii pralni głównej, bądź losowego zdarzenia albo z innych przyczyn czasowego braku możliwości prania odzieży i bielizny szpitalnej Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość w wykonywaniu usług pralniczych będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ według załącznika nr 10 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach