Przetargi.pl
Druk katalogu do wystawy czasowej

Muzeum Historii Żydów Polskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00157 Warszawa, ul. Anielewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 710 300, , fax. 224 710 398
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historii Żydów Polskich
  ul. Anielewicza 6
  00157 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 710 300, , fax. 224 710 398
  REGON: 14031376200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk katalogu do wystawy czasowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku katalogu do wystawy czasowej „Krew. Łączy i dzieli” (w tym transport i rozładunek) w siedzibie Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do SIWZ. 3. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79800000-2 usługi drukowania i powiązane. 4. Obowiązek dołączenia do oferty 2 próbek: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dwie różne próbki katalogu lub albumu wydrukowane przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 13 ust. 2 pkt 2) SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby obsługujące urządzenia drukujące, którymi Wykonawca lub jego podwykonawcy będą się posługiwać przy wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach