Przetargi.pl
Usługi porządkowe w budynkach Instytutu Inżynierii Rolniczej

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-375 Wrocław, ul. C.K. Norwida
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 205 020 , fax. 713 205 386
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  ul. C.K. Norwida 25
  50-375 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 205 020, fax. 713 205 386
  REGON: 186700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.upwr.edu.pl/przetargi/21868/uslugi.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi porządkowe w budynkach Instytutu Inżynierii Rolniczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1). Usługi porządkowe wykonywane 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku): - codzienne mycie wszystkich powierzchni podłogowych tj. płytek gresowych, - wykładzin tarket, posadzek żywicznych itp. środkami i narzędziami przeznaczonymi - do danego rodzaju powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów - podłogowych zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów podłogowych; - odkurzanie wykładzin dywanowych; - ścieranie kurzy z mebli (biurek, stolików uczniowskich, blatów roboczych, itp.), parapetów, obrazów i innych przedmiotów; - opróżnianie koszy na śmieci i pojemników do niszczarek, wymiana worków w koszach i pojemnikach niszczarek z uwzględnieniem segregacji śmieci i wynoszenia odpadów do odpowiednich pojemników ustawionych na zewnątrz budynku; - utrzymanie czystości w sanitariatach, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych, mycie luster, mycie kafelek przy umywalkach; - sprzątanie kabin dźwigowych w budynku F-8; - inne czynności związane z bieżącym utrzymaniem czystości na terenie obiektu po uzgodnieniu z kierownikiem rejonu. 2). Usługi porządkowe wykonywane 1 raz w tygodniu: - konserwacja podłóg (w tym polerowanie) tj. płytek gresowych, wykładzin tarket, posadzek żywicznych itp. odpowiednimi środkami przeznaczonymi do danego typu podłogi zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów podłogowych; - czyszczenie i konserwacja mebli biurowych – szafy, regały i krzesła drewniane; - odkurzanie mebli tapicerowanych; - mycie powłok ceramicznych na ścianach w toaletach, laboratoriach i innych pomieszczeniach; - mycie stolarki drzwiowej; - czyszczenie lamp, parapetów, grzejników, usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów; - uzupełnianie wody w kratkach ściekowych; - wycieranie tablic ściennych w salach; - inne czynności związane z okresowym utrzymaniem czystości na terenie obiektu zlecone przez kierownika rejonu; - czyszczenie wycieraczek w wiatrołapach i na zewnątrz budynku; - czyszczenie schodów zewnętrznych. 3). Usługi porządkowe wykonywane w okresie dyżuru (sobota-niedziela): mycie wszystkich powierzchni podłogowych, tj. płytek grysowych, wykładzin tarket, posadzek żywicznych itp. środkami i narzędziami przeznaczonymi do danego rodzaju powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta danych materiałów podłogowych; - opróżnianie koszy na śmieci; - utrzymanie czystości w sanitariatach, mycie i dezynfekcja urządzeń sanitarnych. 4). Serwis dzienny 4 godziny – od 10:00 do 14:00) polegający na: utrzymaniu porządku w budynkach (sprzątanie korytarzy oraz toalet), uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego, ręczników papierowych, mydła oraz zapachów do toalet, opróżnianie koszy na śmieci, wycieranie tablic ściennych w salach, wykonywanie innych prac porządkowych w pomieszczeniach ( na życzenie). 5). Dyżury: - w soboty i niedziele wg rozkładu zajęć; - w trakcie remontów, uroczystości organizowanych przez Wydział. 6). Dwa razy w roku (do 30-go kwietnia i 31-go października) kompleksowe mycie szyb okiennych i ram. 7). Raz na kwartał (do 15-go marca, 15-go czerwca, 15-go września, 15-go grudnia) sprzątanie korytarzy w piwnicy. 8). Raz na kwartał (do 15-go marca, 15-go czerwca, 15-go września, 15-go grudnia) czyszczenie tablic informacyjnych w korytarzach. 9). Raz w roku (nie później niż do 15 – go września) w okresie wakacji (lipiec-sierpień-wrzesień) czyszczenie i polimeryzacja wykładziny typu TARKET w sali 09 w budynku F-1 – 69,29 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: PKO BP S.A. Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 z dopiskiem: „Wadium przetargowe "Postępowanie nr R0AP0000.272.17.2018” 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 7. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ i wypełniony w części/ach, której dotyczy składana oferta, b) Arkusz - wykaz powierzchni do sprzątania– podpisany przez wykonawcę (stosownie do części, do której składana jest oferta), c) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – złącznik nr 2 do SIWZ d) oświadczenie, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wg załącznika nr 2a do SIWZ, w zależności której części dotyczy składana oferta e) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów – wg złącznika nr 3a do SIWZ, f) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach