Przetargi.pl
Usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2019-11-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, , fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dlugoleka.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych gminy Długołęka wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych (w miejscowościach: Borowa i Łozina) – polegające na usuwaniu śniegu z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów towarzyszących oraz usługi likwidacji i zapobiegania powstawaniu śliskości zimowej występującej na drogach i obiektach towarzyszących wskutek tworzenia się na nich warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu, przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub usunięciu mechanicznym czy w części ręcznym (doczyszczenie) – w celu: 1) zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia wygody ruchu – zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) oraz 2) utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia to m.in.: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje odśnieżanie – w standardzie III, IV i V (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do projektu umowy pn. Standardy zimowego utrzymania dróg w Gminie Długołęka), wszystkich dróg gminnych i wewnętrznych gminy Długołęka wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi oraz terenem dwóch cmentarzy komunalnych w miejscowościach Borowa i Łozina według następujących wytycznych: 1) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia na wszystkich drogach wskazanych w rozdz. I i II załącznika nr 2 do projektu umowy pn. Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych wraz z obiektami towarzyszącymi, przewidzianych do odśnieżania, bez wezwania ze strony Zamawiającego do wykonania tych usług, kierując się zasadą utrzymania ciągów komunikacyjnych przejezdnych w tym samym czasie. Przedmiotowe odśnieżanie winno być uzależnione od aktualnych warunków pogodowych i udokumentowane w karcie drogowej (której wzór stanowi załącznik nr 3 do projektu umowy), przy czym: a) drogi wskazane w rozdz. I załącznika nr 2 do projektu umowy jako drogi „I kolejności odśnieżania” Wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według III standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do projektu umowy pn. Standardy zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka), b) drogi wskazane w rozdz. II załącznika nr 2 do projektu umowy jako drogi „II kolejności odśnieżania” Wykonawca zobowiązany jest odśnieżać według IV standardu zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do projektu umowy pn. Standardy zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka), c) drogi, o których mowa w rozdz. III załącznika nr 2 do projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w V standardzie zimowego utrzymania dróg (opisanym szczegółowo w załączniku nr 1 do projektu umowy pn. Standardy zimowego utrzymania dróg w gminie Długołęka) – na każde telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego do wykonania zleceń jednostkowych (podyktowane aktualnym zapotrzebowaniem Zamawiającego), każdorazowo pisemnie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przesłaniem zlecenia jednostkowego (Zamawiający dopuszcza przekazywanie zleceń za pomocą faksu lub e-maila) i udokumentowane w karcie drogowej. 2.2. Termin przystąpienia do wykonania „zlecenia jednostkowego'' określonego w ust. 2.1 pkt 1 lit. c, wynosi max. do 10 godzin i zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego, w zależności od aktualnych potrzeb, w zleceniu jednostkowym. 2.3. Wykonanie przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 polegać będzie na oczyszczaniu mechanicznym i ręcznym jezdni, poboczy oraz m.in. chodników, parkingów i zatok autobusowych w okresie zimowym, wykonywanym według poniższych zasad: a) oczyszczanie jezdni – obejmuje mechaniczne i uzupełniająco ręczne oczyszczanie zimowe i pozimowe; b) mechaniczne oczyszczanie jezdni w technologii zimowej – polega na usuwaniu śniegu poprzez mechaniczne rozgarnięcie pokrywy śnieżnej; oczyszczanie stosuje się do całej szerokości jezdni oraz skrzyżowań; rejon skrzyżowania to 15,0 m wlotu drogi poprzecznej, nieobjętej oczyszczaniem, licząc od krawędzi jezdni oczyszczonej; c) zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową – polega na pokryciu nawierzchni jezdni, przed wystąpieniem zjawiska śliskości, środkami chemicznymi takimi jak sól wilgotna lub solanka; d) likwidowanie śliskości zimowej – polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych, takich jak solanka, sól, mieszanka piasku i soli itp. lub na stosowaniu środków zwiększających szorstkość, takich jak piasek, przy użyciu sprzętu specjalistycznego; e) oczyszczanie ciągów pieszo – jezdnych w technologii zimowej – polega na mechanicznym lub ręcznym usuwaniu śniegu, mechanicznym lub ręcznym zabezpieczaniu przed śliskością zimową, likwidowaniu śliskości zimowej oraz usuwaniu pryzmowanego na chodnikach śniegu; do mechanicznego usuwania śniegu stosuje się specjalistyczne pojazdy a do ręcznego – zgarniacze, szufle i siekacze. 2.4. Technologię zimową Wykonawca będzie stosował w dniach, kiedy choć jeden z poniższych warunków będzie spełniony, tj.: 1) temperatura poniżej +2°C; 2) opady śniegu; 3) zalegająca warstwa śniegu; 4) gołoledź lub lodowica. 2.5. Wykonawca ma obowiązek, mając na uwadze codzienną, aktualną prognozę pogody oraz w zależności od warunków pogodowych, przystąpić odpowiednio wcześniej – tak, by zapewnić stałe bezpieczeństwo ruchu – do: a) zraszania jezdni solanką lub użycia soli wilgotnej, po upewnieniu się – na podstawie prognozy pogody – o mającej wystąpić śliskości lub oblodzeniu; b) posypywania jezdni mieszanką piasku i soli, tuż przed opadami śniegu, których termin ustala na podstawie prognozy pogody, w celu zwalczania śliskości pośniegowej i niedopuszczenia do przymarzania śniegu do jezdni. 2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 1) utrzymanie drożności wodościeków i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej w obszarze objętym odśnieżaniem, czynności te należy wykonywać skutecznie, tj. do uzyskania odpływu wody pośniegowej i opadowej; 2) doczyszczenie ręczne przejść dla pieszych i skrzyżowań ulic po oczyszczeniu mechanicznym; 3) odśnieżanie w przypadku gromadzenia się śniegu na jezdni i chodniku oraz niezwłoczny wywóz nadmiaru spryzmowanego śniegu i błota pośniegowego, który utrudnia poruszanie się pojazdom samochodowym i pieszym. 2.7. Wykonawca przed upływem terminu zakończenia umowy zobowiązany jest dokonać oczyszczenia pozimowego wszystkich dróg utwardzonych objętych oczyszczaniem zimowym według stawki jak za oczyszczanie zimowe. Zamawiający informuje, iż oczyszczanie pozimowe polega na usunięciu piasku stosowanego w akcji zimowej i innych bieżących zanieczyszczeń oraz oczyszczaniu krat ściekowych i wodościeków. 2.8. Oczyszczanie pozimowe powinno być wykonane po zakończeniu sezonu zimowego (w sporadycznym przypadku, gdy wymagać tego będzie Zamawiający, również w trakcie sezonu), nie później jednak niż do 30 kwietnia 2020 r. – ostateczny termin wykonania robót zostanie pisemnie uzgodniony z Zamawiającym. 2.9. Wykonawca z uwagi na duży zakres przedmiotu umowy, zobowiązuje się do dysponowania odpowiednią bazą sprzętową, pozwalającą utrzymać drogi w stanie zapewniającym bezpieczeństwo ruchu. 2.10. W przypadku awarii sprzętu odśnieżającego drogi, Wykonawca winien zapewnić sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż wskazanych w ofercie. 2.11. Zamawiający szacuje, iż w sezonie 2019/2020 łączna długość dróg gminnych i wewnętrznych do odśnieżenia nie powinna przekroczyć 4600,00 km. W poprzednich latach Zamawiający wykonał odśnieżanie dróg w ilości kilometrów podanych w tabeli poniżej: Sezon - Ilość odśnieżonych kilometrów: 2015/2016 - 3992,25 km, 2016/2017 - 4581,50 km, 2017/2018 - 3566,43 km, 2018/2019 - 2151,60 km. 2.12. Miejscem wykonywania całego przedmiotu zamówienia są drogi gminne i wewnętrzne gminy Długołęka wraz z chodnikami, parkingami, zatokami autobusowymi, przystankami autobusowymi wraz z obiektami towarzyszącymi oraz teren dwóch cmentarzy komunalnych (w miejscowościach Borowa i Łozina) zlokalizowanych na terenie gminy Długołęka, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę 3.1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez cały okres wykonywania usługi zimowego utrzymywania dróg przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją usługi zimowego utrzymania dróg, tj. osób, które będą wykonywać czynności polegające na odśnieżaniu nawierzchni dróg oraz zwalczaniu śliskości nawierzchni (operatorzy sprzętu używanego do odśnieżania oraz usuwania śliskości). 3.2. Osoby wskazane w ust. 3.1 muszą być zatrudnione przez cały okres świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg. 3.3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności. Zmawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu (jedne / kilka / wszystkie) poniższe dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3.5. Niezatrudnienie osób zgodnie z ust. 3.1 lub nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów w terminach określonych w ust. 3.4 uważane będzie za niewykonanie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę (ust. 3.1 i 3.2) i tym samym za podstawę do naliczania przez Zamawiającego kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt 5 projektu umowy. 3.6. W sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ust. 3.1, może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w formie poręczeń i gwarancji należy złożyć w postaci oryginału dokumentu w kasie Urzędu Gminy Długołęka – w nieprzekraczalnym terminie (tj. dzień i godzina) wyznaczonym na składanie ofert. Kopię dokumentu zaleca się załączyć do oferty (za wyjątkiem ust. 5). 5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą / przekaże za pośrednictwem kuriera lub innej osoby, kopię dowodu wniesienia wadium zaleca się załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy – Oddział w Długołęce nr rachunku: 11 9584 1021 2003 0300 0101 0004 tytułem: (RI.271.24.2019.KP) Przetarg nieograniczony na usługi polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminy Długołęka tak, by na dzień i godzinę wyznaczoną na składanie ofert znajdowało się na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7. Dowód potwierdzający złożenie wadium należy załączyć do oferty. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 9. Utratę wadium określa art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Treść oferty stanowi wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z wypełnionym Formularzem cenowym (załącznik do Formularza ofertowego) – z których każdy wymaga formy pisemnej (tj. opatrzonej własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy). Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VI ust. 1 SIWZ, 2) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 6 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 3) zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. VII ust. 2 SIWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, 4) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę (pełnomocnictwo powinno być przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie – art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego), 5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie – do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to w złożonej ofercie (informacje takie należy umieścić w formularzu ofertowym w pkt 9), 6) dowód wpłaty wadium (w przypadku wpłaty pieniężnej zaleca się załączenie potwierdzenia wpłaty – dokumentu potwierdzającego wpłatę przelewem środków finansowych na rachunek Zamawiającego, w przypadku pozostałych form wniesienia wadium, np. gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej – kopię dokumentu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach