Przetargi.pl
Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338723111 , fax. +480338723111
 • Data zamieszczenia: 2019-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. +48338723111, fax. +480338723111
  REGON: 00030441500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. - Odpady o kodzie: 180101, 180102, 180103, 180106, 180107, 180108, 180109, 180182 Ilość w skali 24 miesięcy - 184 Mg - Odpady o kodzie: 180104 Ilość w skali 24 miesięcy - 40 Mg 2. Odbiór odpadów medycznych od Zamawiającego będzie dokonywany specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 3. Wymagania dotyczące przedmiotowej realizacji usługi: • Zgodnie z art. 20 ust 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 07.11.2016, Dz. U. z 2016r. poz. 1987), zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na terenie którego zostały wytworzone • Zgodnie z art.95 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 4. Świadczenie usługi odbywać się ma zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21, tj. z dnia 07.11.2016, Dz. U. z 2016r. poz. 1987), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1973), • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. z 2014r. poz. 1923), • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62. poz. 627, tj. z dnia 10.02.2017r. Dz. U. z 2017r. poz. 519), • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. nr 227, poz. 1367, tj. z dnia 13.10.2016r Dz. U. z 2016r poz. 1834), • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r. w sprawie wymogów i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1819.) 5. Sposób i termin odbioru. 5.1. Odpady medyczne określone w załączniku nr 1a winny być odbierane najpóźniej do godz. 12.00, w szczelnych, umytych i zdezynfekowanych kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę. Kontenery muszą spełniać wymogi gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych. Wielkość kontenerów musi być dostosowana do wymiarów wind znajdujących się u Zamawiającego tj. szerokość kontenera nie może przekraczać 100 cm. Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych o kodzie 180107 w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach, transportem spełniającym wymagania ADR, a odpady o kodzie 180101 w twardościennych pojemnikach, które zapewnia Zamawiający. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy: 6.1. Załadunek i odbiór odpadów z miejsca wskazanego przez Zamawiającego: - Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej (poniedziałek, czwartek oraz wg potrzeb) - Szpital w Makowie Podhalańskim (1x w tygodniu) - Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna, miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego, Jordanów ul. Piłsudskiego 79 (1x w tygodniu) - Miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego (odbiór na wezwanie): a/ Maków Podhalański ul. 3 Maja 38 b/ Zawoja, Zawoja Centrum nr 1730 - Odbiór na wezwanie ze szkół (wykaz szkół stanowi załącznik nr 1b) po uprzednim zważeniu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Ważenie zebranych odpadów winno odbywać się w kontenerach. Nie dopuszcza się przekładania odpadów do innego kontenera. Ważenie odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszym odbiorze odpadów przedstawić dokument potwierdzający legalizację wagi, na której odbywa się ważenie kontenerów z odpadami. 6.2. Dostarczenie kontenerów w ilości: 26 sztuk, o pojemności min. 0,77m3 6.3. Transport i utylizacja, 6.4. Potwierdzenie dokumentacji: - „Karty przekazania odpadów” wystawionej przez Zamawiającego. 6.5. Mycie i dezynfekcja kontenerów wraz z przedstawieniem dokumentacji potwierdzającej tę czynność (na każde wezwanie Zamawiającego). 6.6. Odbiór odpadów w kontenerach. 6.7. Unieszkodliwianie odpadów. 6.8 Dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów medycznych oraz stosowną umowę z jednostką zajmującą się unieszkodliwianiem odpadów medycznych na terenie województwa małopolskiego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy arkusz cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr1a do specyfikacji. (Arkusz winien zawierać wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania). 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 5.1 specyfikacji ( załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5. Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach