Przetargi.pl
Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie

Sąd Rejonowy w Tczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, Aleja Zwycięstwa 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Tczewie
  Aleja Zwycięstwa 14
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  REGON: 000321922
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tczew.sr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  usługa całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczejPosiada aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia koncesją winien wykazać się Wykonawca (Wykonawcy) bezpośrednio realizujący usługi ochrony osób i mienia.Potencjał techniczny i doświadczenie1) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegającej na ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto, każda usługa, świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy.Na potrzeby niniejszego postępowania do kategorii „budynków użyteczności publicznej” zaliczone będą tylko ogólnie dostępne budynki urzędów, banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty lotnicze, dworce i obiekty sportowe.Dopuszczenie innego rodzaju budynku niż wymienione powyżej wymaga akceptacji zamawiającego dokonanej w trybie składania pytań do SWZ przez wykonawcę.W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego z Wykonawców. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty;2) Dysponuje minimum 4 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, każda z nich z minimum rocznym doświadczeniem w ochronie budynków użyteczności publicznej w tym minimum jedna z osób musi posiadać zezwolenie na posiadanie broni palnej oraz minimum jedna z osób musi posiadać zezwolenie na posiadanie paralizatora elektrycznego o wartości prądu w obwodzie przekraczającym 10 mAW przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony przez Wykonawców wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach