Przetargi.pl
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w PFRON

PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 00-828 Warszawa, Aleja Jana Pawła II 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Aleja Jana Pawła II 13
  00-828 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 012059538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowy fundusz celowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w PFRON
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibach PFRON od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześnie niż od 02.11.2022 r. od godziny 07:00) do 17.09.2023 r. do godziny 07:00, w szczególności:1) Ochrona fizyczna osób i mienia budynku i terenu posesji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Wojska Polskiego 20 w Macierzyszu, w dni powszednie, soboty, niedziele i święta całodobowo, wraz ze zdolnością do wykonywania zamówienia także w sytuacji wymagającej wzmocnienia ochrony obiektu PFRON w ramach wykonywania przedsięwzięć i realizacji procedur w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101), świadczona przez pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez odpowiedniego Komendanta Policji, jednolicie i schludnie umundurowanych stosownie do wypełnianych zadań, posiadających imienne identyfikatory i wyposażonych w techniczne środki ochrony. Ochrona pełniona będzie w dni powszednie, soboty, niedziele i święta wg wyszczególnienia:a) 1 pracownik ochrony całodobowo w budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 20 w Macierzyszu,b) w razie doraźnej potrzeby na życzenie Zamawiającego Wykonawca zwiększy stan osobowy ochrony o ilość pracowników ochrony i na okres ustalony przez Zamawiającego;2) Monitorowanie sygnałów lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w budynku, zapewniające gotowość podjęcia interwencji przez uzbrojoną, zmotoryzowaną załogę na każdy sygnał emitowany przez system w sytuacjach zagrożenia;3) Zapewnienie całodobowej, przez cały okres trwania umowy, gotowości załogi interwencyjnej stanowiącej odrębne i niezależne ogniwo dodatkowej ochrony, która na wezwanie w godz. od 7:00 do 20:00 podejmie interwencję w ciągu maksymalnie 15 minut, natomiast w godz. od 20:01 do 6:59 w ciągu maksymalnie 10 minut, wyposażoną w środek transportu Wykonawcy (oznakowany pojazd osobowy lub osobowo-terenowy) składającej się z co najmniej 1 pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez odpowiedniego Komendanta Policji, wyposażonego w broń palną i ustawowe środki przymusu bezpośredniego, środki ochrony osobistej oraz własne środki łączności. Zamawiający przewiduje raz na miesiąc możliwość sprawdzenia gotowości załogi (m.in. dla sprawdzenia czasu dojazdu lub sprawności funkcjonowania systemu) poprzez użycie alarmu bez dodatkowych opłat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach