Przetargi.pl
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-374 Gdynia, Zawiszy Czarnego 1B
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
  Zawiszy Czarnego 1B
  81-374 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 220362320
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie od 01.02.2023 r. do 31.01.2024 r., realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740 z późniejszymi zmianami), aktami z nią powiązanymi oraz aktami wykonawczymi.3.2. Zamówienie obejmuje sprawowanie ochrony budynku i magazynu studyjnego przy ul. Zawiszy Czarnego 1B w Gdyni wraz z terenem przyległym – ekspozycją plenerową broni i uzbrojenia morskiego i innego mienia, poprzez:a) stałą bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia,b) stały dozór sygnałów alarmowych przysyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych Zamawiającego – systemach sygnalizacji włamania i napadu, p/poż., awarii oraz telewizyjnego systemu nadzoru wizyjnego; do zadań Wykonawcy w tym zakresie należy również obsługa stałych urządzeń gaśniczych i wykonywanie wszelkich czynności opisanych w planie ochrony obiektu oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektu,c) podejmowanie działań przez grupę interwencyjną Wykonawcy, w przypadku bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i osób.Grupa interwencyjna zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjowania broni i amunicji: co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.Pozostałe informacje zawiera pkt 3 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach