Przetargi.pl
Usługi monitoringu i ochrony fizycznej na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku

Izba Celna w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-399 Białystok, ul. Octowa 2
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7458555, 7458501 , fax. 085 7458599
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna w Białymstoku
  ul. Octowa 2 2
  15-399 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7458555, 7458501, fax. 085 7458599
  REGON: 00014375100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialystok.uc.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi monitoringu i ochrony fizycznej na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi monitoringu i ochrony fizycznej na potrzeby Izby Celnej w Białymstoku: USŁUGA NR 1: a) Monitoring lokalnych systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) grupy budynków: I) Izba Celna w Białymstoku: II) Urząd Celny w Białymstoku III) Oddział Celny Kolejowy w Kuźnicy Białostockiej b) Monitoring systemu ppoż. (SSP) z retransmisją sygnałów do terminala Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku grupy budynków Izby Celnej w Białymstoku oraz grupy budynków Urzędu Celnego w Białymstoku przy ul. Octowej 10. c) Zapewnienie gotowości uruchomienia na sygnał alarmowy Grupy Interwencyjnej, która podejmie czynności weryfikacji alarmu SSWIN. USŁUGA NR 2: Ochrona fizyczna grupy budynków Izby Celnej w Białymstoku oraz grupy budynków Urzędu Celnego w Białymstoku. USŁUGA NR 3: a) Monitoring lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) grupy budynków Urzędu Celnego w Suwałkach. b) Monitoring systemu p.poż. (SSP) z retransmisją sygnałów do terminala Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach grupy budynków w obiektach wskazanych w pkt. a). c) Zapewnienie gotowości uruchomienia na sygnał alarmowy Grupy Interwencyjnej, która podejmie czynności weryfikacji alarmu SSWIN w obiektach wskazanych w pkt. a). USŁUGA NR 4: Ochrona fizyczna Urzędu Celnego w Suwałkach. USŁUGA NR 5: a) Monitoring lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) grupy budynków Oddziału Celnego w Augustowie b) Zapewnienie gotowości uruchomienia na sygnał alarmowy Grupy Interwencyjnej, która podejmie czynności weryfikacji alarmu SSWIN w obiektach wskazanych w pkt. a). USŁUGA NR 6: a) Monitoring lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN) grupy budynków Urzędu Celnego w Łomży b) Monitoring systemu ppoż. (SSP) z retransmisją sygnałów do terminala Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży grupy budynków Urzędu Celnego w Łomży. c) Zapewnienie gotowości uruchomienia na sygnał alarmowy Grupy Interwencyjnej, która podejmie czynności weryfikacji alarmu SSWIN w obiektach wskazanych w pkt. a). USŁUGA NR 7: Ochrona fizyczna Urzędu Celnego w Łomży USŁUGA NR 8: Usługa polega na pełnieniu obowiązków ochrony/konwojowania w formie asysty w trakcie załadunku i wyładunku znaków akcyzowych przy wejściu do pomieszczenia skarbca do przechowywania znaków akcyzowych, mieszczącego się w budynku I Urzędu Skarbowego przy ul Świętojańskiej 12 w Białymstoku. USŁUGA NR 9: Usługa polega na pełnieniu bezpośredniej ochrony fizycznej w formie konwojowania przy użyciu oznakowanego samochodu z kierowcą i jednego uzbrojonego licencjonowanego pracownika ochrony przedmiotów wartościowych, towarów niebezpiecznych i towarów akcyzowych w czasie transportu oraz w czasie załadunku i rozładunku na terenie kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 746100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bialystok.uc.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach