Przetargi.pl
Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych KPP Żywiec.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2002055 , fax. 032 2002060
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19 19
  40-038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2002055, fax. 032 2002060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni olejowych w obiektach służbowych KPP Żywiec.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi przeglądu i konserwacji kotłowni olejowej 2 razy do roku dla Komendy Powiatowej Policji w Żywcu w obiektach służbowych: Komisariatu Policji w Jeleśni ul. Kazimierza 79 - wyposażony w kocioł Buderus G205, Komisariat Policji w Rajczy ul. Górska 3 - wyposażony w kocioł Buderus G205, Komisariat Policji w Milówce ul. Kazimierza 120 - wyposażony w kocioł Buderus G205. Przegląd i konserwacja urządzeń kotłowych obejmować będzie następujące czynności: a)konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania) b)czyszczenie i regulacja palników (w przypadku palników wentylatorowych wydruk z analizy spalin) c)regulacja i kontrola systemu sterowania d)kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza) e)czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania f)sporządzanie dla Zamawiającego protokołów z przeprowadzonych przeglądów wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania. W ramach konserwacji i przeglądu oferent zobowiąże się do dwóch wyjazdów w ciągu roku do poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. W sezonie grzewczym możliwość 24 - godzinnego serwisu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie. 2.Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust 1-2. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki. 2. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych uprawnień konserwacyjnych i dozorowych w zakresie kotłów gazowych 4. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie 1, 2 SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu. 5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 6. Jeżeli w kraju pochodzenia* osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach