Przetargi.pl
Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Policji woj. małopolskiego

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, ul. Mogilska 109
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6154860, 6154862 , fax. 012 6154887; 6154219
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  ul. Mogilska 109 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6154860, 6154862, fax. 012 6154887; 6154219
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malopolska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi konserwacji i napraw urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach Policji woj. małopolskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji oraz naprawach urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zainstalowanych w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, w którym: a) określone zostały zadania, na jakie podzielono zamówienie; b) podano dane dotyczące lokalizacji oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń klimatyzacyjnych lub wentylacyjnych dla danego zadania; c) określono daty i częstotliwość realizacji poszczególnych zadań. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wielkości zamówienia w stosunku do ilości usług określonych w SIWZ w przypadkach, gdyby odbiegały one od faktycznych potrzeb Policji w tym zakresie. 4. W ramach zamówionej usługi konserwacji urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Załącznik ten precyzuje również wartość części oraz materiałów które należy wycenić do każdorazowego wykonywania konserwacji. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia bezawaryjnej pracy urządzeń w obiektach jednostek Policji woj. małopolskiego. W ramach tych usług Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia o uszkodzeniach przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu oraz realizował naprawy na zasadach określonych w Projekcie umowy. 6. W przypadku konieczności wykonania naprawy , przed jej wykonaniem, wykonawca zobowiązany będzie do przesłania Zamawiającemu wstępnej kalkulacji cenowej (kosztorys naprawy). Niezbędne elementy kalkulacji wskazane są w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 7. Zamawiający wymaga, aby: a) Czas wykonania usługi konserwacji nie przekroczył 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności wykonania konserwacji - dla urządzeń zlokalizowanych w każdym z obiektów b) Czas interwencji pogotowia technicznego Wykonawcy, po otrzymaniu zgłoszenia od przedstawiciela Zamawiającego wynosił do 8 godzin od chwili zgłoszenia 8. Wykonawca zagwarantuje wykonanie naprawy przy użyciu części najwyższej jakości, gwarantujących prawidłową pracę urządzeń. Ceny części zamiennych użytych przez wykonawcę do naprawy nie mogą odbiegać od średnich cen rynkowych. 9. Wykonawca udzieli gwarancji na części, materiały i usługi świadczone w ramach realizacji umowy na okres 12 miesięcy, jednak nie krócej niż zakłada to gwarancja producenta. 10. UWAGA! Urządzenia, którym w trakcie obowiązywania umowy z Wykonawcą wygaśnie gwarancja, zostaną objęte przez Wykonawcę usługami konserwacji oraz napraw od momentu zakończenia terminu gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507300001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 9 500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych), z następującym podziałem na zadania: Zadanie nr 1 - 2 000,00 zł Zadanie nr 2 - 2 000,00 zł Zadanie nr 3 - 3 000,00 zł Zadanie nr 4 - 1 000,00 zł Zadanie nr 5 - 1 500,00 zł 2.Wadium można wnieść w następujących formach: 1)w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: O/O NBP Kraków Nr 31 1010 1270 0055 8413 9120 1000 - z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - nr sprawy: ZP-92/2014 dla zadań nr 2)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)w gwarancjach bankowych, 4)w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formach niepieniężnych należy składać w formie oryginału w Wydziale ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP, Kraków, ul. Mogilska 109, I piętro, pokój 101B, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 4.Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny. 5.Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy. 6.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy pamiętać, iż będzie ono wniesione skutecznie jedynie w przypadku uznania konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach