Przetargi.pl
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów ratowniczych: Pakiet I - Dostawa ambulansu ratowniczego typu C oraz Pakiet II - Dostawa ambulansu ratowniczego typu B dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, al. Matki Bożej Fatimskiej 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-14 621-77-91, 621-84-46 , fax. 0-14 621-47-90
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
  al. Matki Bożej Fatimskiej 2 2
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 0-14 621-77-91, 621-84-46, fax. 0-14 621-47-90
  REGON: 85176321300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: pspr.idl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch ambulansów ratowniczych: Pakiet I - Dostawa ambulansu ratowniczego typu C oraz Pakiet II - Dostawa ambulansu ratowniczego typu B dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów: ambulansów ratowniczych wraz z wyposażeniem, rok produkcji 2014, spełniających wymagania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2013 poz. 951 z późn. zm.), obowiązujących norm PN EN 1789+A1:2011 dla środka transportu drogowego typu C dla Pakietu I i typu B dla Pakietu II lub równoważne oraz PN EN 1865 (Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych) lub równoważne. Minimalne wymagania dotyczące samochodów bazowych, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera formularz parametrów technicznych stanowiący załącznik nr 7 - dla Pakietu I i 7a - dla Pakietu II do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341141213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet I: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) Pakiet II: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 22 września 2014r. do godz. 09:00. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku wymienionych poniżej formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/psprwtarnowie w dziale Zamówienia publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach