Przetargi.pl
Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchożebry i jednostek organizacyjnych na okres 01.07.2020 r. – 30.06.2023 r.

Gmina Suchożebry ogłasza przetarg

 • Adres: 08-125 Suchożebry, ul. Aleksandry Ogińskiej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-25 63 145 15 , fax. 0-25 63 145 15
 • Data zamieszczenia: 2020-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchożebry
  ul. Aleksandry Ogińskiej 11
  08-125 Suchożebry, woj. mazowieckie
  tel. 0-25 63 145 15, fax. 0-25 63 145 15
  REGON: 71158260600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.suchozebry.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Gminy Suchożebry i jednostek organizacyjnych na okres 01.07.2020 r. – 30.06.2023 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi kompleksowego ubezpieczenia mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego i jednostek organizacyjnych. 2. Zamówienie podzielone jest na trzy części: 1) CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY SUCHOŻEBRY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w skład której wchodzą następujące ryzyka: a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o kradzież z włamaniem i rabunek oraz szyby i inne przedmioty od stłuczenia, pęknięcia lub porysowania, wandalizm, dewastacja, maszyny od szkód elektrycznych b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk c) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem, użytkowaniem mienia d) Ubezpieczenie maszyn budowlanych e) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 2) CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY SUCHOŻEBRY w skład której wchodzą następujące ryzyka: a) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres I – ubezpieczenie bezimienne b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych – zakres II – ubezpieczenie imienne 3) CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH NALEŻĄCYCH DO GMINY SUCHOŻEBRY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w skład której wchodzą następujące ryzyka: a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych b) Ubezpieczenie Zielona Karta c) Ubezpieczenie Autocasco d) Ubezpieczenie Assistance e) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych według własnego wyboru Wykonawcy na jedną (1), dwie (2) lub trzy (3) części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, a w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP zgodnie z ustawą z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, działa w formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiada zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia lub w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4 ppkt. 1 lit. a), b) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Dokumenty o których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.5 ppkt. 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 7.5 ppkt. 2) stosuje się. Składana oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) kompletny i podpisany formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ 2) wypełnione podpisane oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2A i 2B do SIWZ 3) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy lub Wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie 4) pełnomocnictwo od osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, dla osoby/osób podpisującej/ych ofertę, w przypadku gdy oferty nie podpisuje osoba/osoby reprezentujące Wykonawcę 5) ogólne warunki ubezpieczenia dla ryzyk ubezpieczeniowych określonych dla części I, II i III zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach