Przetargi.pl
Usługi kafeteryjne dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych.

CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI ogłasza przetarg

 • Adres: 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 132-136
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: CENTRALNY OŚRODEK INFORMATYKI
  Aleje Jerozolimskie 132-136
  02-305 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 100999489
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.coi.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi kafeteryjne dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi kafeteryjne dla pracowników Centralnego Ośrodka Informatyki poprzez dostęp do cyfrowej platformy świadczeń pozapłacowych. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych należycie wykonuje co najmniej 2 usługi, z których każda polegała/polega na oferowaniu świadczenia pozapłacowego w ramach platformy kafeteryjnej co najmniej w kategoriach: sport i rekreacja, kultura i oświata oraz podróże, dla minimum 450 pracowników, w okresie co najmniej 12 miesięcy.Poprzez jedną usługę Zamawiający rozumie usługę realizowaną lub zrealizowaną w ramach jednej umowy. Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert okres realizacji usługi był nie krótszy niż 12 miesięcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach