Przetargi.pl
Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie powiatu kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego, puckiego - II

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, Powstańców Warszawy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (58) 302-34-51 wew. 223, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim
  Powstańców Warszawy 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. (58) 302-34-51 wew. 223, , fax. -
  REGON: 36784953800138
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi geodezyjno – kartograficzne na nieruchomościach będących w Zasobie KOWR OT w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie powiatu kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego, puckiego - II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach będących w Zasobie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim położonych na terenie powiatu kartuskiego, kościerskiego, wejherowskiego i puckiego polegających na: 1) wznowieniu znaków granicznych działki nr 292 o pow. 0,1400 ha, obręb Borkowo, gmina Żukowo, powiat kartuski; 2) wznowieniu znaków granicznych działki nr 369 o pow. 0,0276 ha, obręb Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski; 3) wznowieniu granic działki nr 131/2 o pow. 0,0253 ha, obręb Tadzino, gmina Gniewino, powiat wejherowski; 4) podział na 2 działki, działki nr 607/30 o pow. 56,5724 ha, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa, powiat pucki; 5) podział na 2 działki, działki nr 607/57 o pow. 52,6766 ha, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa, powiat pucki. 1.2 Z działki nr 607/30 oraz z działki nr 607/57 obręb Żarnowiec, gmina Krokowa będą wydzielane nieruchomości o powierzchni przewyższającej 1/3 ich dotychczasowej powierzchni – działki te nie będą podlegały podziałowi przez potrącenie. 1.3 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy, sporządzony na wzorze zgodnym w treści z załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1) – załącznik nr 3 do SIWZ, 4) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych – wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wypisu z KRS), 5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy). 7) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach