Przetargi.pl
Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH.

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2020-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni oraz przeliczenie szczegółowych osnów wysokościowych i obiektów baz danych przestrzennych, do systemu odniesień przestrzennych PL-EVRF2007-NH. Celem prac niniejszego Zamówienia jest przygotowanie dla obszaru obejmującego sekcje mapy w skali 1: 10 000: 6.222.24, 6.222.25, 6.223.24, 6.223.25, 6.224.23, 6.224.24, 6.224.25, 6.225.24, 6.225.25, 6.226.25, jednolitej, spełniającej wymogi dokładnościowe oraz łatwo dostępnej osnowy geodezyjnej pełniącej funkcję osnowy poziomej i wysokościowej. Wykonawcy prac zostanie przekazana dokumentacja zawierająca inwentaryzację poziomej i wysokościowej osnowy szczegółowej oraz projekt modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze miasta Gdyni, wykonany w 2019 r. Zakres prac obejmuje następujące etapy: 1. Wykonanie stabilizacji, zgodnie z „ Projektem modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie miasta Gdyni” . 2. Wykonanie pomiaru i wyrównania szczegółowej osnowy geodezyjnej, opracowanie modelu różnic między układem lokalnym a docelowym (PL-EVRF2007-NH). Aktualizacja BDSOG. 3. Przeliczenie na podstawie modelu różnic, wysokości obiektów w BDOT500 i GESUT do układu PL-EVRF2007-NH. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ oraz postanowieniach wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71250000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. brutto, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy Zamawiającego: 53 1440 1026 0000 0000 0040 1037 z dopiskiem ,, Wadium w postępowaniu na realizację modernizacji osnowy geodezyjnej dla terenu miasta Gdyni”. Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 11.2.2 – 11.2.5 zobowiązany jest on dołączyć do oferty właściwy dokument poręczenia lub gwarancji w formie umożliwiającej jego wyegzekwowanie. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach