Przetargi.pl
Usługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 077 777, , fax. 322 077 395
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  ul. Jagiellońska 25
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 077 777, , fax. 322 077 395
  REGON: 51425985927000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.uw.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2023r w podziale na 3 zadania częściowe. Zadanie częściowe nr 1: Usługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacjach: Katowice ul. Jagiellońska 25, Bielsko-Biała ul. Piastowska 40, Częstochowa ul. Sobieskiego 7, na okres 36 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SIWZ, który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę staje się wykazem oferowanych usług. Zadanie częściowe nr 2: Usługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacji: Katowicach ul. Jagiellońska 25, na okres 36 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do SIWZ, który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę staje się wykazem oferowanych usług. Zadanie częściowe nr 3: Usługa dostępu do Internetu dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w lokalizacjach: Rybnik ul. 3 maja 27, Sosnowiec ul. 3 Maja 33, Tychy ul. Barona 30, Zawiercie ul. Parkowa 2, Żory ul. Bramkowa 28, Wodzisław Śląski ul. Pszowska 92a na okres 36 m-cy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c do SIWZ, który po wypełnieniu i podpisaniu przez Wykonawcę staje się wykazem oferowanych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72411000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiadał będzie wpis do Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460) oraz złoży oświadczenie w tym zakresie zgodnie z załącznikiem nr 4a do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach