Przetargi.pl
Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne ogłasza przetarg

 • Adres: 85-950 Bydgoszcz, Jagiellońska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
 • Data zamieszczenia: 2019-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne
  Jagiellońska 3
  85-950 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 34 97 290, , fax. 52 34 97 292
  REGON: 00051423600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedzibą w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest odpłatne świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego usług bezpośredniej ochrony fizycznej stałej osób oraz mienia ruchomego i nieruchomego (budynki wraz z wyposażeniem oraz środki transportowe i sprzętowe, a także tereny zewnętrzne wokół budynków) przed jego zniszczeniem, kradzieżą lub uszkodzeniem na terenie byłego przedsiębiorstwa METRON zlokalizowanego przy ul. Targowej 12-22 w Toruniu. Świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia polega w szczególności na: zorganizowaniu i realizowaniu całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w systemie zmianowym, w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy, wykonywanej przez pracowników ochrony fizycznej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej (wraz z obsługą portierni), a także gotowością do podjęcia interwencji i wsparciem doraźnym przy użyciu grupy interwencyjnej (ruchomego patrolu interwencyjnego) działającej w reakcji na telefoniczne wezwanie dokonane przez pracowników zamawiającego i/lub pracowników ochrony stałej. Wyrażony w minutach, najdłuższy dopuszczalny czas przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego od momentu wezwania wynosi 20 minut. (UWAGA: Wykonawca, w ramach łącznej ceny oferty, określi w formularzu ofertowym czas przybycia grupy interwencyjnej, co zostanie uwzględnione przy ocenie ofert – zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w SIWZ). Usługi stanowiące przedmiot zamówienia będą realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018r. poz. 2142) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres zadań i obowiązków pracowników ochrony oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały w załącznikach do SIWZ: pn. Opis przedmiotu zamówienia) oraz Istotne postanowienia umowy, stanowiących integralną część SIWZ. 2. Z uwagi na fakt, iż wykonywanie czynności wchodzących w zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.), zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności wskazane przez zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia, przy czym zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika grupy interwencyjnej nie jest wymagane. Powyższe wymagania zostały określone w istotnych postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (zawartych w SIWZ) i dotyczą w szczególności: 1) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp; 2) uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań; 3) rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę (i/lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawców ubiegających się o to samo zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 369), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (UWAGA: oświadczenie składane w trybie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp). 2. Oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu nie mniej niż 30% osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) - zawarte w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ. (UWAGA: wskazany przez wykonawcę w formularzu ofertowym procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zostanie uwzględniony przy ocenie ofert, zgodnie z kryteriami oceny ofert ustalonymi w SIWZ). 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4.1-3, składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, potwierdzające, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące daty wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach