Przetargi.pl
usługę sprzątania terenów zielonych oraz odśnieżania terenu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 41-218 Sosnowiec, ul. G. Zapolskiej 3
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2660230, 2660251 , fax. 032 2663630,2660251
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
  ul. G. Zapolskiej 3 3
  41-218 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 032 2660230, 2660251, fax. 032 2663630,2660251
  REGON: 27624072400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrum-pediatrii.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługę sprzątania terenów zielonych oraz odśnieżania terenu Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest bieżące i systematyczne wykonywanie prac związanych z pielęgnacją i sprzątaniem terenów zewnętrznych w otoczeniu Centrum Pediatrii przy ul. Zapolskiej 3 w Sosnowcu, polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, pielęgnacji zieleni, jak również zimowe utrzymanie ciągów komunikacyjnych. Szczegółowy zakres i częstotliwość prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zewnętrznych polegające na 1 Zamiatanie, usuwanie śmieci i innych zanieczyszczeń powierzchni utwardzonych tj. dróg, placów manewrowych, parkingów, ciągów pieszych, schodów zewnętrznych 3568 m2 (codziennie) 2 Sprzątanie przy kontenerze na odpady komunalne (codziennie) 3 Opróżnianie koszy na śmieci (codziennie) 4 Koszenie trawników wraz z wygrabianiem trawy (wg potrzeb) 5 Zbieranie zanieczyszczeń, wygrabianie i usuwanie liści, pielęgnacja krzewów i trawników (przycinanie żywopłotów) (wg potrzeb) 6 Nawożenie terenów zielonych 9751 m2 (2 x w roku) 7 Wywóz odpadów po koszeniu, grabieniu i pielęgnacji (wg potrzeb) 8 Porządkowanie wiaty (w tym układanie i wiązanie makulatury) (wg potrzeb) 9 Odśnieżanie z posypywaniem powierzchni utwardzonych środkami do usuwania oblodzeń 3568m2 (wg potrzeb) 10 Wywożenie nadmiaru śniegu poza teren szpitala (wg potrzeb) 11 Czyszczenie obrzeży oddzielających chodnik bądź jezdnię od zieleńca z zalegającej darni (wg potrzeb) 12 Usuwanie chwastów z pomiędzy szczelin chodnika (wg potrzeb) Uwaga do godz. 7.00 powinny być uprzątnięte i odśnieżone ciągi piesze od portierni do wejścia głównego budynku, parkingi, teren wokół podjazdu karetki, dojście do kontenera na śmieci, dojście do magazynu odpadów medycznych, dojście do zbiornika z tlenem. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż chodnik doprowadzający do wejścia głównego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu oraz droga dojazdowa karetek muszą być utrzymywane w stanie przejezdności 24h na dobę przez wszystkie dni w roku. W przypadku opadów śniegu, Wykonawca powinien zapewnić czarną nawierzchnię.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.centrum-pediatrii.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach