Przetargi.pl
Usługa żywienia pacjentów w systemie cateringu

Szpital w Szczecinku sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, ul. Kościuszki 38
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3726720, 3726721 , fax. 094 3726729, 3730886
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Szczecinku sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 38 38
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3726720, 3726721, fax. 094 3726729, 3730886
  REGON: 32052419000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.szczecinek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z o.o

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa żywienia pacjentów w systemie cateringu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia pacjentów szpitala we wszystkie dni tygodnia, przez 12 miesięcy, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. Usługą objętych będzie około 80 pacjentów dziennie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki w postaci obiadów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, przynajmniej 15 minut przed godziną wydania na oddziały tj. 12:45 (wydawanie obiadów 13:00 - 13:30). Podstawą sporządzenia posiłków będzie jadłospis dekadowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Obiady powinny składać się z następujących produktów: - zupy niezabielane lub zabielone małą ilością mąki, śmietany lub jogurtu; - ziemniaki, kasze , ryż, makaron o wysokiej jakości, świeżo ugotowane, gorące o swoistym smaku i zapachu, sypkie, niekleiste; - dania z mięs drobiowych, wieprzowych, takich jak: kotlet schabowy, sztuka mięsa w sosie, gulasz, kurczak pieczony, kurczak gotowany, filet panierowany, filet w sosie, potrawka drobiowa; - ryby z wykluczeniem Pangi; - dania bezmięsne: kotlety warzywne, kopytka, kluski śląskie, naleśniki, makaron z owocami, risotto; - dopuszcza się 2 razy w miesiącu dania z wątróbki drobiowej lub wieprzowej; - surówki wielowarzywne, gotowane warzywa (sałatki); - do picia kompoty lub herbaty owocowe. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania dwóch rodzajów posiłków obiadowych: jeden na dietę normalną (smażone, pieczone), drugi na dietę lekkostrawną (gotowane, duszone) - wykluczających się wzajemnie pod względem sposobu przygotowania. Wykonawca zobowiązany jest do urozmaicania posiłków z uwzględnieniem tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy, stosowania się do sugestii i uwag Zamawiającego w zakresie planowania jadłospisów i doboru produktów, dostarczania potraw przy zachowaniu odpowiedniej jakości i temperatury: - gorące zupy - plus 75 stopni C; - gorące drugie dania - plus 63 stopnie C; - gorące i dobrej jakości ziemniaki, ugotowane bezpośrednio przed obiadem; - potrawy serwowane na zimno - plus 4 stopnie C; - przechowywanie przygotowanych posiłków w termosie nie dłużej niż 30 minut; a także dokładnego określenia porcji przypadającej na jedną osobę (np. wątróbka 2 czy 3 sztuki). Zamówienia złożone przez Zamawiającego mogą ulec zmianie. Zmiany zostaną zgłoszone przez personel szpitala w dniu wydania obiadów, najpóźniej do godz. 10:30 Kaloryczność obiadów powinna wynosić: - osoby dorosłe 800 - 900 kcal - dzieci 400 - 500 kcal Jadłospis posiłków obiadowych, sporządzony przez Zamawiającego powinien być dostarczony do Wykonawcy na 5 dni przed wprowadzeniem, z podziałem na diety, określeniem wartości energetycznych i odżywczych oraz uwzględniający dietę dla dzieci od 1-3 lat. Sporządzanie posiłków powinno być zgodne z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, wg norm oraz składników pokarmowych i produktów spożywczych zalecanych do stosowania w służbie zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć usługi żywieniowe w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.) ze szczególnym uwzględnieniem załącznika nr 1 rozdział XIII do ww rozporządzenia oraz zaleceniami wydawanymi przez właściwego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki we własnej siedzibie i dostarczał własnym transportem w termicznych pojemnikach przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w opakowaniach zbiorczych (termosy szczelnie domknięte) zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171 poz. 1225 z późn. zm.) Opakowania zbiorcze - termosy muszą posiadać stosowne certyfikaty, atesty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi przepisami. W przypadku dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowych, Wykonawca zobowiązuje się do zabrania i utylizacji we własnym zakresie zużytych naczyń wraz z resztkami jedzenia, po każdym posiłku. Wszystkie opakowania (w tym zbiorcze) winny posiadać wszelkie wymagane prawem atesty, pozytywne opinie itp. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych (obiadów) z każdego dnia. Wykonawca dostarcza obiady pod drzwi kuchni Zamawiającego. Personel wyznaczony przez Zamawiającego ma prawo, bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy, do przeprowadzenia kontroli wagowej posiłków, przestrzegania odpowiedniej temperatury dostarczanych potraw oraz jakości przygotowywanych potraw. Jeden raz na 2 miesięce - kontrola w trakcie przygotowywania potraw. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie norm i zasad sanitarno-epidemiologicznych w trakcie przygotowania posiłków oraz ich dostarczania zgodnie z zasadami HACCP. Podstawą do rozliczenia finansowego za wykonaną usługę będą zlecenia na obiady wystawione przez poszczególne oddziały szpitala akceptowane przez dietetyka lub osobę upoważnioną. Przy fakturowaniu wykonanej usługi Wykonawca rozliczy wydane obiady na poszczególne oddziały w oparciu o w/w zlecenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553210006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6900,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.szczecinek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach