Przetargi.pl
Usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego, korekty językowej, przygotowania do druku oraz wydruku ogłoszeń i artykułów prasowych informujących opinię publiczną o rezultatach interwencji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego, korekty językowej, przygotowania do druku oraz wydruku ogłoszeń i artykułów prasowych informujących opinię publiczną o rezultatach interwencji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania materiałów, opracowania merytorycznego, redakcyjnego i graficznego, korekty językowej, przygotowania do druku oraz wydruku ogłoszeń i artykułów prasowych informujących opinię publiczną o rezultatach interwencji środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (RPOWŚ) na terenie województwa świętokrzyskiego w 2013 roku. 2.Zamawiający podzielił zamówienie na 14 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na najwyżej trzy wybrane części zamówienia. 3.W zakresie części I - XIII zamówienia: zadaniem wykonawcy będzie wykonanie zadań wymienionych w pkt 1 - raz w miesiącu, lecz nie więcej niż 5 wydań do 31.12.2013 r. (miesiące wydań zostaną ustalone pomiędzy zamawiającym a wykonawcą) jednej pełnej strony wydawniczej w tygodniku, miesięczniku bądź w cotygodniowym dodatku do dziennika, wydawanym na terenach powiatów, o których mowa poniżej. 4.Wyszczególnienie części I - XIII zamówienia: 1) powiat buski, 2) powiat jędrzejowski, 3) powiat kazimierski, 4) powiat kielecki 5) powiat konecki, 6) powiat opatowski, 7) powiat ostrowiecki, 8) powiat pińczowski, 9) powiat sandomierski, 10) powiat skarżyski, 11) powiat starachowicki, 12) powiat staszowski, 13) powiat włoszczowski. 5.Szczegółowy opis zamówienia dla części I - XIII został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 6.W zakresie części XIV zamówienia: zadaniem wykonawcy będzie wykonanie zadań wymienionych w pkt 1 - raz na kwartał (II, III i IV kwartał 2013 roku) dwóch pełnych stron wydawniczych, jedna strona w języku polskim, druga strona w języku angielskim - tłumaczenie z języka polskiego, w kwartalniku dwujęzycznym polsko-angielskim, dystrybuowanym na terenie województwa świętokrzyskiego, docierającym do środowisk m.in. akademickich, naukowych, biznesowych. 7.Szczegółowy opis zamówienia dla części XIV został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ. 8.Dany tytuł prasowy musi być dystrybuowany w co najmniej 5 punktach dystrybucyjnych na danym terenie, zgodnie z wybraną przez wykonawcę częścią zamówienia. 9.Dany tytuł prasowy musi istnieć co najmniej 3 lata na rynku wydawniczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Efektywność nakładu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach