Przetargi.pl
Organizacja pobytu rehabilitacyjnego z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do usamodzielnienia w życiu społecznym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 509 502 821
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach
  ul. Radomska 70 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 509 502 821
  REGON: 29119457600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcprstarachowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja pobytu rehabilitacyjnego z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do usamodzielnienia w życiu społecznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na organizację pobytu rehabilitacyjnego z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne dla osób niepełnosprawnych Przygotowanie osób niepełnosprawnych do usamodzielnienia w życiu społecznym w ramach realizacji projektu pn.SZCZĘŚLIWEJ DROGI realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Pobyt rehabilitacyjny z warsztatami doskonalącymi umiejętności psychospołeczne odbędzie się w dwóch terminach: I Grupa , w pobycie uczestniczyć będzie 41 osób niepełnosprawnych, wraz z towarzyszącymi im opiekunami w liczbie 11 osób, tj. łącznie 52 osoby. Czas trwania wyjazdu: 14 dni pobytowych, w terminie 01.06.2013 - 31.07.2013. II Grupa , w pobycie uczestniczyć będzie 40 osób niepełnosprawnych, wraz z towarzyszącymi im opiekunami w liczbie 11 osób, tj. łącznie 51 osób. Czas trwania wyjazdu: 14 dni pobytowych, w terminie 01.08.2013 - 15.09.2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 8 000,00 zł (osiem tys. zł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcprstarachowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach