Przetargi.pl
USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH

Szpital Pomnik Chrztu Polski ogłasza przetarg

 • Adres: 62-200 Gniezno, Św. Jana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 222 80 00 , fax. 614 263 233
 • Data zamieszczenia: 2018-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Pomnik Chrztu Polski
  Św. Jana 9
  62-200 Gniezno, woj. wielkopolskie
  tel. 61 222 80 00, fax. 614 263 233
  REGON: 31512300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoz.gniezno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA WYWOZU ODPADÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów medycznych. W cenie usługi należy uwzględnić własny transport z magazynów zamawiającego do spalarni i utylizację 1 kg odpadów. Szczegółowy wykaz odpadów znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Ilości podane w załączonym zestawieniu są ilościami szacunkowymi. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania zamawiającego na usługi wywozu odpadów medycznych zamawiający zastrzega sobie prawo opcji do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu zamówienia w zakresie 20%. Skorzystanie z prawa opcji następuje w drodze pisemnego oświadczenia zamawiającego. Odbiór odpadów medycznych odbywać się będzie 3 x w tygodniu tj. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach uzgodnionych między stronami z punktów szpitalnych tj.: - Szpital przy ul. 3 Maja 37 - Szpital przy ul. Św. Jana 9 Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia pojemników klinic-box na odpady ciekłe w ilości 5-6 szt w tygodniu (według potrzeb). W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje zasada regionalizacji, tzw. „zasady bliskości” wyrażonej w ustawie o odpadach, zgodnie z którą odpady winny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 90520000-8 Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: decyzja w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i transportu odpadów (Grupa 18);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach