Przetargi.pl
Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych - wykonanie zastępcze

Gmina Bralin ogłasza przetarg

 • Adres: 63-640 Bralin, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (062) 7811201 , fax. (062) 7811202
 • Data zamieszczenia: 2019-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bralin
  Rynek 3
  63-640 Bralin, woj. wielkopolskie
  tel. (062) 7811201, fax. (062) 7811202
  REGON: 25085555800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bralin.bip.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych - wykonanie zastępcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa likwidacji zagrożenia dla środowiska poprzez usunięcie i unieszkodliwienie odpadów w tym niebezpiecznych, zgromadzonych w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym, to jest w magazynie i na naczepie, zlokalizowanych na terenie działek o numerach 441 i 296, obręb geodezyjny Mnichowice – wykonanie zastępcze. Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie: 1. Decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów - co najmniej odpadów o kodach 16 03 03 (nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpiecznie), 16 03 05 (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10 (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), 16 81 01 (odpady wykazujące właściwości niebezpieczne), metodami pozwalającymi na ostateczne przetworzenie odpadów i zezwalająca na przetworzenie co najwyżej 50 Mg odpadów niebezpiecznych w okresie realizacji przedmiotów zamówienia; 2. Decyzji zezwalającej na transport odpadów - co najmniej odpadów o kodach 16 03 03 (nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpiecznie), 16 03 05 (organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne), 15 01 10 (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone), 16 81 01 (odpady wykazujące właściwości niebezpieczne),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oferta wykonawcy wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ); 2) Dokument potwierdzający, że osoby podpisujące ofertę są prawnie umocowane do reprezentowania wykonawcy – tylko w przypadku, gdy umocowanie takie nie wynika bezpośrednio z załączonego do oferty odpisu z właściwego rejestru; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust.2) - tylko w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), 4) Dowód dysponowania opłaconym ubezpieczeniem OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 tys. zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach