Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych/medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 61285 Poznań, ul. Szwajcarska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8739 293, 008, 033 , fax. 618 779 517
 • Data zamieszczenia: 2019-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
  ul. Szwajcarska 3
  61285 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8739 293, 008, 033, fax. 618 779 517
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wywóz i utylizację odpadów niebezpiecznych/medycznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wraz z ich odbiorem i transportem pochodzących z Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w ilości ok. 250.000 kg rocznie. Usługa polegać będzie na odbiorze odpadów niebezpiecznych zgodnie z Rozp. Min.Zdr z dn. 05.10.2017r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1975) w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w rozbiciu na poszczególne kody zgodnie z katalogiem odpadów: 1) ODPADY NIEBEZPIECZNE a) Kod: 160.506 -chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierające substancje niebezpieczne w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych – ok. 1500 kg b) Kod: 180102 –części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do ich przetwarzania - 5.000 kg c) Kod: 180103 - odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze i lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego - 220.000 kg d) Kod: 180104 - inne nie wymienione w 180103 – 18.000 kg e) Kod: 180106 - chemikalia w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne –1.500 kg f) Kod: 180107 - inne nie wymienione w 180106 – 1.000 kg g)Kod: 180108 - leki cytotoksyczne, cytostatyczne - 800 kg h)Kod: 180109 - leki inne niż wymienione w 180108 –100 kg i) Kod: 180110 - odpady amalgamatu dentystycznego – 100 kg j) Kod: 180182 - pozostałości z żywienia pacjentów oddziału zakaźnego–2000 kg (przechowywanych w odpowiednich pojemnikach) z miejsc ich składowania, transporcie pojemników z odpadami do utylizacji specjalnie przystosowanymi środkami transportu oraz unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie w spalarni przystosowanej i uprawnionej do termicznego przekształcania odpadów , a także, w miarę potrzeb zamawiającego, dostarczenie dodatkowych pojemników. Odbiór odpadów wysoce zakaźnych (np. z podejrzeniem wirusa Eboli) odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich procedur związanych z ich odbiorem tj. odrębnym transportem przystosowanym do przewozu odpadów wysoce zakaźnych i spaleniem, codziennie , również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Ze względu na nieprzewidywalność zlecenia odbioru odpadów wysoce zakaźnych (co uzależnione jest od sytuacji wystąpienia np. wirusa Eboli)usługa odbywać się będzie na zasadzie odrębnych zleceń podczas realizacji usługi, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego . Odpady zakaźne , zawierające np. wirus Ebola, należącego do kategorii A – jako towar niebezpieczny duzego ryzyka, zostaną odpowiednio zabezpieczone (spakowane) przez Zamawiającego , zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi sposobu ich pakowania , zgromadzone w wyznaczonym kontenerze, w odpowiednim pomieszczeniu i bez konieczności przepakowywania będą odbierane przez Wykonawcę usług, zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazywania tego rodzaju odpadów. Pozostałę warunki wg wniosku określone w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90520000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ważne, wydane przez właściwe organy i aktualne zezwolenia i zaświadczenia: 1./ zezwolenie lub decyzja właściwego organu na wyrażenie zgody , na prowadzenie instalacji utylizacji odpadów medycznych wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2/ zezwolenie lub decyzja właściwego organu na wyrażenie zgody na transport odpadów medycznych odpowiednio przystosowanymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach