Przetargi.pl
usługa wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, INTRA, BAC na rzecz SPZOZ w Sanoku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4656290 , fax. 013 4656290
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. 800-lecia 26 26
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 013 4656290, fax. 013 4656290
  REGON: 37044434500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zozsanok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, biopsyjnych, INTRA, BAC na rzecz SPZOZ w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania badań histopatologicznych, cytologii, BAC, INTRA oraz biopsyjnych.Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, cenowym stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Wspołny słownik zamówień CPV: 85.12.12.00-5- specjalistyczne usługi medyczne 2. Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 851212005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 5.1) W zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp - jeżeli wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy Pzp 5.2) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Wykonawca przedłoży dokumenty, z których będzie wynikało, że może on prowadzić działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - wypis z rejestru wojewody o prowadzeniu publicznego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej 5.3) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia - Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania lub w okresie działalności - jeżeli jest krótszy niż 3 lata zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonywaniu badań histopatologicznych i/lub cytologii i/lub bipsyjnych i/lub INTRA, BAC o wartości nie mniejszej niż 50% wartości oferty brutto i potwierdzi ten fakt np. referencjami. 5.4) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy­konania zamówienia -wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. wykazu personelu wykonującego usługę, jego kwalifikacji sposobu zatrudnienia, minimalne wymagania co do personelu do oceny badań histopatologicznych to lekarz specjalista patomorfolog II stopnia. 5.5. Miejsce do którego dostarczane będą materiały do badań ma znajdować na terenie wojewódźtwa Podkarpackiego, ze względu na wykonywanie badania INTRA.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druki, które należy wypełnić i podpisać (wyłącznie przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy), załączyć do oferty: 1. Formularz ofertowy - zał. nr 1 2. Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy - zał. Nr 2 3.Oświadczenie zgodne z wymogami art. 22 Ustawy - zał. Nr 3 4. Formularz - Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - wzór - załącznik nr 4 5. wykaz usług - zał. nr 6 5. Parafowany wzór umowy- zał. Nr 5 2. Oświadczenia oraz dokumenty, które należy złożyć w oryginałach, ewentualnie w odpisach lub kserokopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania firmy): W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółki cywilnej), każdy z wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej musi udokumentować spełnianie warunków o jakich mowa w części XI SIWZ. tj. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlegania wykluczeniu z postępowania. Przy ocenie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, będzie brany pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców, ich łączne kwalifikacje, doświadczenie oraz łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa. Dopuszcza się możliwość składania wspólnych oświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy pzp 2.2) wymagane dokumenty na potwierdzenie, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych: a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy , wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) wypis z rejestru wojewody o prowadzeniu publicznego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, indywidualnej lub grupowej praktyki lekarskiej. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna): - należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) udzielonego (y-ch) przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub przez wszystkich członków konsorcjum do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia - jeżeli wspólną ofertę składają podmioty prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub powołano konsorcjum dla wykonania zamówienia (zgodnie z art. 23 ust. 2 pzp). Umocowanie może także wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy spółki cywilnej 2.3) Wymagane dokumenty na potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku. 2.4) Wymagane dokumenty na potwierdzenie opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (minimum jedno). b) wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczstniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówinia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności -pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówiania, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej w ykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. 2.5)Wymagane dokumenty na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego: Zamawiający nie wymaga przedstawienia dokumentów na potwierdzenie spełniania tego warunku. 2.6. WYKONAWCA zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.2 a,)c),d) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605.) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów dnia 16 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2008 nr 188 poz. 1155) tj. dokumenty potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu(wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). b) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 b) zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605) wraz ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady ministrów dnia 16 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów jakich może żadać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. Z 2008 nr 188 poz. 1155) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)c) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 2.5) a), b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozsanok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach