Przetargi.pl
dostawa warzyw owoców i ziemniaków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie ogłasza przetarg

 • Adres: 36-051 Górno, Górno - Sanatorium
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-17 77 28 895 , fax. 0-17 77 29 264
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie
  Górno - Sanatorium
  36-051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 0-17 77 28 895, fax. 0-17 77 29 264
  REGON: 00029174700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sanatorium-gorno.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa warzyw owoców i ziemniaków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa świeżych, nie mrożonych warzyw, owoców i ziemniaków. Zamówienie składa się z dwóch częściowych, które zamawiający oznaczył odpowiednio jako: Zadanie nr 1 - warzywa i owoce - (załącznik nr 2 siwz) Zadanie nr 2 - ziemniaki jadalne - (załącznik nr 3 siwz) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zamawianych ilości zawierają Formularze cenowe stanowiące załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. Klasyfikacja zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9, 03.21.00.00-6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 spełniający warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny czy Wykonawcy spełniają postawione im warunki na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 9 siwz.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: §9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1) Wykonawcy składają: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Rolnicy indywidualni zobowiązani są złożyć odpowiedni nakaz płatniczy w sprawie wymiaru podatku rolnego za rok ubiegły. b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt a) i b), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu aktualnie obowiązujących wymogów dot. transportu oraz obrotu towarami i produktami spożywczymi, 2) Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę bądź producentów przedmiotu zamówienia nie będącego produktem wykonawcy wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej tych artykułów - podst. prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2006, nr 171, 1225) (DZ.U. z 2006, nr 171, 1225), 3) Decyzja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa do obrotu ziemniakami (dot. Zadania nr 2) 3) Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty: 1) wypełnionego druku oferty wraz z oświadczeniami wykonawcy - wzór stanowi załącznik nr1 do SIWZ, 2) wypełniony Formularz cenowy - wzór stanowi załącznik nr 2 oraz 3 do SIWZ (w zależności od wyboru zadań) 3) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, 4) pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 5) umowa spółki cywilnej o ile podmiot prowadzi działalność na podstawie umowy spółki cywilnej,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sanatorium-gorno.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach