Przetargi.pl
Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338448230, , fax. 338448384
 • Data zamieszczenia: 2019-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu
  ul. Wysokie Brzegi 4
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 338448230, , fax. 338448384
  REGON: 00030440900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaloswiecim.pl ; www.przetargi.propublico.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa wykonania przeglądów aparatury medycznej w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. – zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ i zapisami w Dziale III SIWZ pkt. 1. Usługa będąca przedmiotem zamówienia ma na celu utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej aparatury medycznej oraz wydłużenie jej bezawaryjnego czasu pracy, jak również zapewnienie, iż parametry pracy tej aparatury będą zgodne z założonymi przez producenta wartościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Brak wymogu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach