Przetargi.pl
Usługa wykonania dokumentacji technicznej ,,Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra”

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
 • Data zamieszczenia: 2020-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
  REGON: 52605000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.klodzko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wykonania dokumentacji technicznej ,,Rewaloryzacja koszarów białych na Forcie Owcza Góra”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej tj. wielobranżowego projektu architektoniczno- budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz wizualizacji rozwiązań architektonicznych dla przedsięwzięcia mającego na celu rewaloryzację koszarów białych na Forcie Owcza Góra (rzuty w załączeniu) wraz z terenem przyległym i drogą dojazdową, wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wynikających z obowiązujących przepisów i warunkujących rozpoczęcie i prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia budowlanego, zwanej dalej „Dokumentacją” oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji wraz z wykonywaniem wszelkich obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości. Przedmiotem dokumentacji jest rewaloryzacja koszarów białych (Rys.1 – obszar obiektu zaznaczono na czerwono) wraz z wykonaniem zabezpieczenia pozostałej części obiektu łącznie z usunięciem zieleni pokrywającej budynek (Rys.2 – obszar zaznaczono na niebiesko). Główne założenia projektowe: - wykonanie niezbędnej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej, - wykonanie modernizacji pomieszczeń na cele usługowe, - kompleksowy remont elewacji wraz ze stolarką, - wykonanie drogi dojazdowej, miejsc postojowych, - zagospodarowanie dziedzińca (tereny rekreacyjne, wypoczynkowe, mała architektura) - uporządkowanie zieleni - inwentaryzacja, wycinka, nowe nasadzenia (zieleń niska) (zdjęcie w tekście), szacowany obszar przewidziany pod prace zieleniarskie – do 1,5 ha (w tym droga dojazdowa), - wykonanie oświetlenia terenu wraz z drogą dojazdową, - wykonanie oznakowania terenu, tablic informacyjnych o obiekcie. Obiekt znajduje się w strefie ,,A” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie ,,W’’ ochrony archeologicznej. Projektant zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie niezbędnych i wymaganych dokumentów takich jak mapy, opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Wykonawca wykona niezbędną dokumentację geologiczną, projekt prac konserwatorskich. W skład kompleksowej dokumentacji, realizowanej w ramach przedsięwzięcia, Projektant zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację w ilości: a) Projekty architektoniczno - budowlane uwzględniające wszystkie niezbędne branże zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wraz ze zbiorem uzyskanych opinii, uzgodnień i sprawdzeń projektu (łącznie z projektem prac konserwatorskich, dokumentacją geologiczną), niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę– 5 egz., b) Projekty wykonawcze dla wszystkich branż zgodnie z obowiązującymi przepisami– 3 egz., b) kosztorys inwestorski w ilości 3 egz., c) przedmiar robót w ilości 3 egz., d) wersja elektroniczna całości dokumentacji ściśle odpowiadająca wersji papierowej, tj. musi zawierać jej całą zawartość wraz ze stronami tytułowymi, zapisana na nośniku pamięci USB – 3 egz., e) wizualizacje fotorealistyczne zamierzeń projektowych – 6 scen. Wykonawca wykona niezbędną dokumentację geologiczną, projekt prac konserwatorskich. Rozwiązania stosowane w dokumentacji projektowej należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym tj.: Wydziałem Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. Dokumentację należy opracować z podziałem na części odpowiadające poszczególnym typom robót/czynności, umożliwiające wykorzystanie odpowiednich części Dokumentacji w odniesieniu do odpowiednich typów robót i /lub czynności. Wymogi w zakresie dokumentacji projektowej: 1. Dokumentację projektową należy opracować na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013.1129 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389 ze zm.). 2. Dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych, producenta i innych danych utrudniających uczciwą konkurencję. Wykonawca sporządzając Dokumentację projektową opisującą przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, musi dopuścić rozwiązania równoważne w stosunku do zastosowanych w Dokumentacji (poprzez umieszczenie sformułowania „lub równoważne”). Warunki dopuszczenia rozwiązań równoważnych powinna określać dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tzw. STWiORB. 3. Rozwiązania stosowane w Dokumentacji, należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym. 4. Wykonawca musi sporządzić Dokumentację z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych i z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Obiekty objęte przedmiotem zamówienia, nie mogą posiadać barier architektonicznych utrudniających dostęp osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. DODATKOWE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 1. Zamawiający planuje przeprowadzenie konferencji w okresie jesiennym tego roku, prezentującej założenia projektowe i przewidziane działania projektowe na obiekcie, z udziałem Wykonawcy jako prelegenta. 2. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności, za zadanie będące przedmiotem zamówienia, w częściach, tj. w roku bieżącym możliwe będzie dokonanie płatności częściowych do wysokości 40 % wynagrodzenia brutto. 3. W załączniku nr 8 do SIWZ na czerwono zaznaczono część obiektu do rewaloryzacji, na zielono część obiektu do wykonania zabezpieczenia. 4. Projektant w celu należytego wykonania dokumentacji winien przeprowadzić badania architektoniczne, bazować na wiedzy eksperckiej (jako członka zespołu projektowego) oraz materiałach archiwalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Inne wymagane dokumenty: 1) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną załączniki. 2) Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5. 3) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (należy złożyć wraz z ofertą)- wzór w SIWZ, załącznik nr 6. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). II. Oświadczenia, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro 2020 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach