Przetargi.pl
Usługa wsparcia technicznego, konserwacji i modyfikacji platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online (ATiK) oraz aktualizacji i wsparcia technicznego strony www

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
  ul. Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000288461
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzh.gov.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia technicznego, konserwacji i modyfikacji platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online (ATiK) oraz aktualizacji i wsparcia technicznego strony www
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie na rzecz Zamawiającego usług: wsparcia technicznego, konserwacji i modyfikacji platformy internetowej Centrum Dietetycznego Online (ATiK), dalej „platformy CDO” oraz aktualizacji i wsparcia technicznego strony www, a także usługi związanej z uaktualnieniem księgi znaku NCEŻ wraz z przygotowaniem systemu identyfikacji wizualnej dla strony www i platformy CDO, (zamówienie gwarantowane ), których realizacja podzielona jest na dwa Etapy:Etap I:A) „Czynności przygotowawcze i zarządcze, analiza przedwdrożeniowa, działania wstępne Wykonawcy. Propozycja szczegółowego harmonogramu działań zostanie przedstawiona przez Wykonawcę.B) Przedstawienie propozycji aktualizacji księgi znaku, systemu identyfikacji wizualnej oraz logotypu CDO.”Etap II: „Działania związane z modyfikacjami i wsparciem technicznym dla platformy CDO oraz aktualizacją i wsparciem strony NCEŻ w roku 2022, w tym audyt strony www oparty o zapisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.”Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość prawa opcji polegającego na świadczeniu przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego platformy CDO i strony www w wymiarze do 6 (sześciu) miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72416000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolność techniczna lub zawodowaA. W zakresie doświadczenia:Wykonawca należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca świadczył w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 2 usługi o wartości 500 tyś brutto (dla każdej z usług), obejmujące swoim zakresem świadczenie usług wsparcia technicznego, konserwacji oraz modyfikacji systemów informatycznych.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, powyższe warunki w zakresie doświadczenia mogą zostać spełnione przez jednego lub wszystkich wykonawców łącznie.B. W zakresie osób skierowanych do wykonania zamówieniaDysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj.a) Koordynatorem umowy (1 osoba) – posiadającą minimum 5 lat doświadczenia w zakresie:- Koordynacji i planowanie pracy zespołów programistów frontend, backend oraz analityków biznesowych;- Planowania i koordynacji harmonogramu i działań w projektach cyfrowych;- Tworzenia i utrzymania wymaganej dokumentacji technicznej i operacyjnej;b) Specjalistą UX (1 osoba) – posiadającą:- minimum 5 lat doświadczenia w branży digitalowej (projekty cyfrowe);- znajomość metodyk zwinnych;c) Projektantem UI (1 osoba) posiadającą:- 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarach tworzenia interfejsów, brandingu i komunikacji cyfrowej;- Doświadczeniu w pracy w co najmniej 1 projekcie jako członek zespołu developerskiego, a także w roli stricte technologicznej (front-end developer);- Doświadczeniu polegającym na kierowaniu zespołami kreatywnymi przy użyciu metodyk zwinnych w co najmniej 1 projekcie;d) Programistą Front-end (1 osoba) posiadającą:- 5-letnie doświadczenie jako programista front-end;- Znajomość technologii budowania interfejsów użytkownika;- Znajomość bibliotek programistycznych służących do budowy aplikacji na warstwie frontendowej;- Znajomość programów służących do budowy aplikacji frontendowych;- Znajomość standardów dostępności WCAG.Zamawiający dopuszcza łączenie nie więcej niż 2 funkcji przez jedną osobę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach