Przetargi.pl
Opracowanie publikacji elektronicznej oraz aplikacji mobilnej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych pn. Atlasu miar człowieka

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 623 3798
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16
  00-701 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 623 3798
  REGON: 000018046
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciop.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie publikacji elektronicznej oraz aplikacji mobilnej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych pn. Atlasu miar człowieka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie publikacji elektronicznej oraz aplikacji mobilnej/webowej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych pn. „Atlasu miar człowieka”. Etapy w ramach niepodzielnego zamówienia:Etap 1: Opracowanie publikacji elektronicznej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych w postaci cyfrowej zapisanej w pliku *.pdf wraz z plikami źródłowymi tekstowymi (np. w formacie *.docx) i graficznymi (np. w formacie *.psd, *.png) z możliwością przyszłej edycji tekstu i korekty graficznej przez Zamawiającego (w celu aktualizacji zawartości publikacji elektronicznej). Etap 2: Opracowanie aplikacji mobilnej/webowej danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych dostępnej w postaci cyfrowej na smartfony z systemami Android oraz iOS, z plikami źródłowymi zapewniającymi możliwość przyszłej edycji, wczytywania oraz zapisu danych z/do aplikacji przez Zamawiającego (w celu aktualizacji aplikacji).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72212000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową będą wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu publikacji elektronicznej i/lub aplikacji mobilnej oraz przedstawi dowody potwierdzające jego należyte wykonanie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-30

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach